WYDANIE ONLINE

Czas na sprawozdanie Rb-34S za I kwartał 2019 roku
Sprawozdanie Rb-34S sporządzamy oddzielnie w odniesieniu do źródeł pozyskiwanych dochodów. Warto pamiętać, że gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów wraz z odsetkami nie można przeznaczać na finansowanie wynagrodzeń osobowych. Na co jeszcze zwrócić uwagę, aby bezbłędnie przygotować Rb-34S?

czytaj więcej »

Pytanie: Do jednostki wpłynęło pismo od byłej pracownicy o dokonanie korekty PIT za 2018 rok. Zarówno przychód, jak i podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 odzwierciedlają stan faktyczny. Stosunek pracy z pracownicą zakończył się 5 stycznia 2017 r. Ta wniosła sprawę do sądu o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie zostało przyznane. W styczniu 2018 roku po otrzymaniu informacji z ZUS, zostało wypłacone świadczenie rehabilitacyjne za od 09 listopada 2016 do 05 stycznia 2017 r. Wypłacone w styczniu 2018 wynagrodzenie, w tym: świadczenie rehabilitacyjne oraz dodatek stażowy, dotyczyło stycznia 2017 oraz listopada i grudnia 2016 roku. Sporządziwszy korektę wypłaty, wskazano koszty uzyskania przychodów za okresy, których wypłata dotyczyła. Jedynie w styczniu 2017 roku koszty uzyskania przychodu nie zostały uwzględnione. Jak należy postąpić w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 3 lutego (niedziela) została rozwiązana umowa o pracę z pracownikiem. Czy prawidłowo zostało wypłacone wynagrodzenie tylko za 1 lutego, a za 2 i 3 już nie, gdyż jest to weekend?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi, który miał umowę zawartą w wymiarze 30/30 i dostarczył orzeczenie o niepełnosprawności, należy sporządzić aneks do umowy zawierający obniżoną liczbę godzin, czyli 26/26?

czytaj więcej »

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej pozwolą na bardziej równomierne rozłożenie obowiązków związanych ze sprawozdawczością. Poznaj nowe terminy przekazywania rocznych sprawozdań.

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 10 stycznia 2019 r. otrzymaliśmy decyzje z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opłatach za usługi wodne za 3 pierwsze kwartały 2018 roku. Decyzje te są wystawione z datą 7 stycznia 2019 r. W jaki sposób ująć to w księgach rachunkowych 2018 roku. Poprzez konto rozliczenie zakupu i na 31 grudnia 2018 r. wystawić PK, a w styczniu 2019 roku rozliczyć zakup?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy inwestycję, która wymagała od nas zaciągnięcia kredytu w banku. Czy koszty zaciągniętego kredytu zaksięgować na konto środki trwałe w budowie? Czy wliczyć je później do wartości początkowej środka trwałego?

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucja kultury ma zobowiązanie na koniec roku wobec urzędu skarbowego i należność od pracowników z tytułu niepobrania podatku od świadczenia urlopowego. Pracownicy zgodzili się na potrącenie przy styczniowej wypłacie. Gdzie wykazać tę operację finansową w sprawozdaniach Rb-N i Rb-Z?

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy środki pieniężne, które są na wydzielonym koncie VAT split payment w urzędzie gminy, na koniec okresu sprawozdawczego pokazujemy w sprawozdaniu Rb-N ? Jeśli tak, to w której kolumnie? Dodam tylko, że w naszym urzędzie jest jedno takie konto przypisane do reszty naszych rachunków. 

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy fakturę od firmy stolarskiej, na której jest napisane: szafki i regał. Czy w związku z tym mam zaklasyfikować taki wydatek jako usługę (paragraf 430), czy jako materiał (paragraf 421)?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy zakładem budżetowym. Jeżeli pojawiła się nadpłata na koncie 870 z tytułu zwrotów podatkowych z lat ubiegłych na koniec roku, to czy mam przeksięgować to na wynik finansowy?

czytaj więcej »

Ustawa o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych obniży koszty wystawiania, przesyłania oraz księgowania faktur.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik omyłkowo nie miał potrąconych kosztów uzyskania przychodu. Został wystawiony PIT-11 za rok 2017 i 2018. Czy pracownik ma prawo złożyć korektę za rok 2017 i uwzględnić koszty i rozliczyć z kosztami 2018?. Czy pracodawca powinien skorygować wszystkie listy płac? Czy należy dostarczyć pracownikowi pismo z informacją, że ma prawo zastosować koszty za 12 miesięcy za lata 2017 i 2018? Czy w tej sytuacji należy korygować ZUS, podatek i wynagrodzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Świadczone przez gminę usługi wyżywienia dla uczniów szkół podstawowych i dzieci w wieku do lat 3 podlegają ustawie o VAT jako odpłatne świadczenie usług. Korzystają ze zwolnienia jako czynności ściśle związane z usługami opiekuńczymi. Jest tak niezależnie od tego, czy gmina świadczy je we własnym zakresie, czy też nabywa je (w celu odsprzedaży) od podmiotów zewnętrznych. 

czytaj więcej »

wiper-pixel