WYDANIE ONLINE

Przykłady księgowań w samorządowym zakładzie budżetowym
Samorządowe zakłady budżetowe rozliczają się z budżetem macierzystych jednostek samorządu terytorialnego według zasady budżetowania netto – czyli w sposób wynikowy. Zobacz, jak księgować zdarzenia gospodarcze w tych jednostkach i jak zarządzać środkami finansowymi.  

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zatrudniła pracownika na urzędnicze stanowisko inspektora. Poprzednio pracownik ten pełnił przez 14 lat funkcję skarbnika gminy na zasadzie powołania. Wcześniej nie był pracownikiem samorządowym i nie odbył służby przygotowawczej. Czy w takim przypadku pracownik ten podlega obowiązkowi jej odbycia i zdania egzaminu na pracownika samorządowego w nowym miejscu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może pracować 8 godzin dziennie oraz czy przysługuje jej dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy zakładem robót publicznych, poproszę o wskazanie sposobu księgowania podzielonej płatności VAT od faktury dotyczącej sprzedaży wody i ścieków, wystawionej przez ZRP. Podatek widnieje na wyciągu bankowym dochodów  „Regulacja VAT". Jest to kwota ze znakiem minus. Osobno widnieje wpłata dotycząca przedmiotowej faktury w wysokości netto.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy zakładem robót publicznych, w jaki sposób księgować płatności kartą dokonywane w kasie za pomocą terminala, począwszy od wpłaty w urzędzie gminy do momentu zaksięgowania jako dochód w jednostce podległej. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w urzędzie jedna kasa obsługuje wszystkie jednostki, kasjerka przyjmuje gotówkę, na koniec dnia wpłaca ją codziennie na poszczególne konta bankowe, gminy lub jednostki, wpłaty kartą są traktowane jako środki w drodze. Kontrahenci płacący gotówką otrzymują imienne pokwitowanie opłaty z komunikatem „forma płatności: gotówka”, kontrahenci, którzy płacą kartą, również dostają pokwitowanie opłaty z komunikatem „forma płatności: karta” oraz dodatkowo wydruk z terminala. Drukowane są codziennie pełne raporty kasowe, zawierają kwoty cząstkowe każdego kontrahenta, podsumowują przychód i rozchód oraz raporty kasowe ogólne, na których jest zawarta kwota przychodu i rozchodu oraz raport dotyczący płatności kartą. Środki od operatora terminala wpływają osobno na konto dochodów gminy oraz osobno na konto dochodów jednostki. Jednostka dysponuje dokumentami przekazanymi z kasy, czyli są to imienne pokwitowania, księgowane na poszczególne konta kontrahentów; w przypadku zakładu robót publicznych to wpłaty za pobór wody i odprowadzone ścieki oraz wyżej opisane raporty. Dalsze księgowanie wpłat za wodę i ścieki oraz VAT następuje na drugim stanowisku, na konto rozrachunki woda i ścieki, podatek VAT należny, kasa/rachunek bankowy w zależności od tego, w jaki sposób jest dokonana wpłata. Czy dobrze postępujemy?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 10 stycznia 2019 r. otrzymaliśmy decyzję z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opłatach za usługi wodne za 3 pierwsze kwartały 2018 roku. Decyzje te są wystawione z datą 7 stycznia 2019 r. W jaki sposób ująć to w księgach rachunkowych poprzedniego roku. Poprzez konto rozliczenie zakupu i na 31 grudnia 2018 r. wystawić PK, a w styczniu 2019 roku rozliczyć zakup?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy inwestycję, która wymagała od nas zaciągnięcia kredytu w banku. Czy koszty zaciągniętego kredytu zaksięgować na konto środki trwałe w budowie? Czy wliczyć je później do wartości początkowej środka trwałego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządu terytorialnego w ramach prowadzonego projektu unijnego zakupiła odzież ochronną dla każdego pracownika biorącego udział w projekcje − jeden komplet. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć ten zakup?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych ma istotne znaczenie dla budżetów i wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – przypomina RIO w Opolu. Nowe przepisy, które obowiązują od początku roku, to także dodatkowe obowiązki dla jednostek.

czytaj więcej »

Od 1 maja 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące kas online, a to oznacza, że obecne kasy rejestrujące trzeba będzie wymienić.  

czytaj więcej »

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadziła zmiany w podatkach i opłatach lokalnych. Konsekwencją tego będą nowe wzory deklaracji.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami. Rozliczamy VAT, stosując wskaźnik proporcji ze względu na sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną. Wstępny wskaźnik proporcji w 2019 roku wyniósł 22%. Ostateczny wskaźnik proporcji pozostał na tym samym poziomie 22%. Kupiliśmy środki trwałe o wartości przekraczającej 15.000 zł. Łączna kwota VAT dotycząca środka trwałego wyniosła 123.890,51 zł. Odliczono w 2019 roku 22% z wartości VAT, czyli 123.890,51 × 22% = 27.255,91 zł. Czy jeżeli wskaźnik pozostał na tym samym poziomie 22%, należy dokonywać wieloletniej korekty środka trwałego (5 lat), czy tylko przy zmianie wartości wskaźnika proporcji? Czy sporządzić korektę wartości VAT z przedmiotowego środka o 4/5, tak żeby było odliczone tylko 1/5 w ramach danego roku?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 11 lutego 2010 r. otrzymaliśmy wyrok o eksmisję w sądzie cywilnym. Eksmitowana rodzina otrzymała w wyroku lokal socjalny. W październiku 2010 roku opłaciliśmy komornikowi opłatę za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób i to kwotę kilku tysięcy złotych. Cała procedura eksmisyjna przeciągała się i dopiero 11 sierpnia 2011 r. komornik wydał postanowienie o ustaleniu kosztów. W postanowieniu tym orzekł o zwrocie kosztów na naszą rzecz i w całości obciążył nimi dłużnika. Czy po tak długim czasie możemy domagać się zwrotu poniesionych kosztów, czy uległo to przedawnieniu? Jeżeli możemy, to czy do komornika wystarczy złożyć postanowienie, by rozpocząć egzekucję?

czytaj więcej »

wiper-pixel