WYDANIE ONLINE

Już czas na sporządzenie Rb-27ZZ za II kwartały 2019 roku
W lipcu jednostki składają sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartały 2019 roku. Sprawdź na przykładach, jak przygotować to sprawozdanie.   

czytaj więcej »

Minister finansów  opublikował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany będą miały zastosowanie do opracowania projektu uchwały na 2020 rok.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy problem ze sporządzaniem sprawozdań Rb-N i Rb-27S. W różnych interpretacjach spotykamy się z opinią, że w obu sprawozdaniach kwoty należności wykazuje się w kwotach netto, bez VAT. W przepisach prawa  jest mowa tylko o należnościach.  Jakie jest Państwa zdanie na ten temat?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy skorygować w księgach rachunkowych w 2019 roku błąd dotyczący podwójnie wprowadzonej i zapłaconej faktury z 2018 roku dotyczącej usługi transportowej? Błąd ujawniono po zamknięciu ksiąg 2018 roku. Proszę o schemat księgowania.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przygotowało projekty rozporządzeń w sprawie wzorów: deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny (DL-1), deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), informacji o gruntach (IR-1), informacji o lasach (IL-1), informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1). Do tej pory wzory deklaracji i informacji dla podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości były określane przez każdą z rady gminy w drodze uchwały. Teraz to się zmieni.

czytaj więcej »

Do Sejmu trafiły ostatnio dwa projekty zmian w VAT. Jeden z nich dotyczy połączenia obowiązku składania deklaracji VAT-7/VAT-7K z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Zmian jest jednak o wiele więcej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy JST, pobierając opłaty z tytułu wykonania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, działa jako podatnik VAT? Czy opłaty te są zwolnione z VAT, czy też nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zakład budżetowy − gminny zakład wodociągów i kanalizacji, zajmujący się również drogami, może odliczać podatek VAT od wszystkich faktur. Zakład budżetowy odlicza od faktur dotyczących wodociągów VAT prewspółczynnikiem. Czy od faktur dotyczących obsługi dróg istnieje możliwość odliczenia podatku?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób księgować deklaracje cząstkowe i wpłaty jednostek budżetowych dotyczące scentralizowanego podatku VAT. Jak księgować zwroty podatku z urzędu skarbowego oraz zaokrąglenia wynikające z wpłat jednostek, a wpłatą do US. Gdzie prowadzić tę ewidencję: w księgach organu czy urzędu gminy. Urząd gminy prowadzi odrębne rachunki bankowe dla dochodów i wydatków. Odrębny jest również rachunek organu.

czytaj więcej »

wiper-pixel