WYDANIE ONLINE

Przychody i koszty w jednostce – przykłady księgowań
Jednostki sektora publicznego ujmują przychody i koszty finansowe oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne odpowiednio na kontach: 750, 751, 760 i 761. Sprawdźmy, jak wyglądają typowe zapisy na poszczególnych kontach.

czytaj więcej »

Nowe przepisy będą mieć zastosowanie po raz pierwszy do miesięcznych sprawozdań Rb-FEP za wrzesień 2019 roku i kwartalnych sprawozdań Rb-NDS za III kwartały 2019 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: W sprawozdaniu Rb-N podczas weryfikacji dokumentów wykryto nieprawidłowości w postaci przedstawienia danych niezgodnych z ewidencją księgową. Od czasu sporządzenia i przekazania sprawozdania upłynęło więcej niż 6 miesięcy. Wielkość błędu nie przekracza 0,001% PKB, co wyłącza możliwość złożenia korekty. Jednocześnie pomyłka przekracza wartość minimalnego wynagrodzenia, która nie powoduje wszczęcia procedury o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Sporządzono notatkę o stwierdzonych nieprawidłowościach, dołączono ją do sprawozdań. Czy w tej sytuacji kierownik jednostki musi złożyć zawiadomienie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pomimo że nie ma prawnej możliwości złożenia korekt?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostka budżetową – dysponentem III stopnia i przekazujemy dotacje do jednostek samorządu terytorialnego (dotacje związane z wyborami). W lutym br. otrzymaliśmy zwrot niewykorzystanej dotacji z urzędu gminy w kwocie 462,00 zł za 2018 rok. Zgodnie z wyjaśnieniem jakie przesłała gmina, zwrot to nadpłacone wynagrodzenie urzędnika wyborczego. Czy uzyskany dochód zaklasyfikować jako zwrot niewykorzystanej dotacji w § 2950, czy w § 2910 zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

czytaj więcej »

Pytanie: JST posiada kilkanaście jednostek jej podległych w ramach centralizacji w podatku VAT. Każda z jednostek podległych posiada rachunek bankowy i rachunek VAT w tym samym banku co JST. W świetle przepisów ustawy o VAT, w ramach rozliczeń z urzędem skarbowym (zgłoszenie NIP-2), posiadaczem tych rachunków jest JST. Czy możliwe jest przekazanie środków zgromadzonych na rachunkach VAT jednostek podległych na rachunek VAT JST? Czy słuszne jest stanowisko banku, że ww. przekazanie środków nie jest możliwe, ponieważ posiadaczem rachunków VAT nie jest JST, lecz jednostki podległe?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o PIT przewiduje, aby wynagrodzenia dla młodych ludzi uzyskujących przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego z umów zlecenia mogły korzystać ze zwolnienia od PIT. Dotyczy to osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Zmiany obowiązują od 1 sierpnia 2019 r.

czytaj więcej »

Od przyszłego roku dodatek za staż pracy nie będzie włączany do wynagrodzenia miesięcznego ustalanego na potrzeby porównania go z wynagrodzeniem minimalnym.   Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ma szczególne znaczenie dla pracowników, którym przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, zwany też dodatkiem stażowym.

czytaj więcej »

wiper-pixel