WYDANIE ONLINE

Czas na sprawozdanie Rb-28 za październik 2019 roku
Dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek, składają miesięczne sprawozdania RB-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa, w którym prezentują wszystkie swoje zobowiązania oraz wydatki budżetu państwa. Sprawdź, jakie kolumny wypełniamy w sprawozdaniu za październik.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej jednostce opłata za mieszkanie służbowe jest dochodem, który odprowadzamy do JST. Otrzymaliśmy decyzje z MGOPS o przyznaniu dodatku mieszkaniowego pokrywającego część kosztów najmu. Dodatek mieszkaniowy będzie wpłacany na konto naszej jednostki. W jaki sposób powinniśmy wystawić teraz fakturę dla osoby zamieszkującej to mieszkanie? Na całość kosztów, czy już na różnicę wynikając z dopłaty? Czy powinniśmy wystawić jakiś dodatkowy dokument dla MGOPS?

czytaj więcej »

Przez zakończeniem postępowania spadkowego zobowiązanie gminy wobec spadkobiercy należy uznać za sporne. Nie należy go zatem ujmować w sprawozdaniu Rb-Z.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową, ośrodkiem pomocy społecznej, podlegamy centralizacji VAT, faktury są wystawiane na urząd gminy (nabywcę), dane ośrodka umieszczane w pozycji odbiorca. Czy możemy przyjmować i wprowadzać do ksiąg rachunkowych faktury, które zostały przesłane na skrzynkę e-mailową ośrodka pomocy społecznej w formie pliku PDF? Co prawda faktury te są przez pracownika sekretariatu ośrodka drukowane i włączane w obieg, ale często ich jakość bywa bardzo niska, w niektórych fragmentach nieczytelna, oprócz tego zdarza się, że po jakimś czasie faktura ta wpływa do ośrodka w wersji papierowej i jest ponownie rejestrowana. Czy księgowy ma prawo odmówić przyjęcia takiej faktury? Jak usystematyzować ten temat? 

czytaj więcej »

Od 1 września 2019 r. działa elektroniczny wykaz podatników VAT.  Jest to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.   Wykaz to zbiór danych, które są istotne do weryfikacji kontrahentów, bezpieczeństwa transakcji i dochowania należytej staranności.

czytaj więcej »

W przyszłym roku nieznacznie wzrośnie podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz opłaty lokalne.

czytaj więcej »

Czy w związku z planowaną zmianą przeznaczenia inwestycji gmina będzie miała prawo do odliczenia części podatku naliczonego w proporcji do pozostałego okresu korekty? W tej sprawie wypowiedział się organ podatkowy.

czytaj więcej »

Gmina, która jest czynnym podatnikiem VAT, nabywając laptopy dla szkół, których łączna wartość przekroczyła kwotę 20.000 zł netto, od dostawcy będącego podatnikiem, zobowiązana jest do rozliczenia transakcji z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. Nie ma przy tym znaczenia, że zakup laptopów nastąpił w celu realizacji zadań własnych gminy z zakresu edukacji publicznej. 

czytaj więcej »

Resort finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Kto będzie mógł korzystać z takich kas?

czytaj więcej »

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją zmienił się pomocniczy wzór świadectwa pracy. Z kolei Minister Finansów wprowadza kolejne zmiany w częściach budżetowych, które będą obowiązywały z mocą od 1 stycznia 2019 r. Właśnie pojawił się projekt w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 31 lipca 2019 roku wpłynęło zwolnienie lekarskie pracownika za okres od 31.07-08.08.2019r. Pracownik wystąpił o udzielenie urlopu na ten okres i przedłożył zaświadczenie lekarskie, że jest zdolny do pracy. Czy możemy zwolnienie lekarskie zastąpić urlopem?

czytaj więcej »

Od 1 września br. zmieniły się składki na ubezpieczenia dla pracowników młodocianych. Poznaj aktualne wskaźniki.

czytaj więcej »

wiper-pixel