WYDANIE ONLINE

Obowiązek określenia elementów podmiotowo istotnych umowy zaliczki, żądanie wniesienia zabezpieczenia, jeżeli przewidywana wysokość zaliczek przekracza 20% wynagrodzenia wykonawcy – to część zasad o jakich powinna pamiętać jednostka podpisująca umowę o zamówienie publiczne.

czytaj więcej »

Możliwość wnioskowania o wydanie interpretacji przez zamawiających, wyłączenie wójta z prowadzenia sprawy podatkowej jego pracownika, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego przy nabyciu spadku przez gminę – to tylko niektóre ze skutków nowelizacji Ordynacji podatkowej zaproponowanej przez resortu finansów.

czytaj więcej »

Obowiązek zapłaty za częściowe wykonanie usługi powinien wyraźnie wynikać z postanowień umowy. W przeciwnym razie, jeżeli strony postanowią, że rozliczenie płatności następuje dopiero po jej całkowitym zakończeniu, wszelkie kwoty wypłacane w czasie realizacji usługi, nawet w miarę postępu prac, będą miały charakter zaliczek.

czytaj więcej »

Wypłata za godziny nadliczbowe czy dodatek stażowy to elementy, które należy wliczyć do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Nie można również zapominać, że takim elementem są premie wynikowe - co potwierdzają wyroki sądów.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej wyjeżdża samochodem służbowym o godzinie 1.00 i wraca tego samego dnia o godzinie 23.00.  Nie przedkłada dodatkowo innych rachunków. Jaką należność trzeba mu wypłacić, rozliczając delegację?

czytaj więcej »

Jaśniejsze określenie zasad współdziałania między jednostkami oświatowymi a organami prowadzącymi, stosowanie specjalistycznych aplikacji wspomagających analizę danych, a przede wszystkim praca nad rozpoznawaniem ryzyk - to główne rekomendacje resortu finansów dla reprezentantów samorządów oraz oświaty mające usprawnić funkcjonowanie kontroli zarządczej.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła utworzyła wydzielony rachunek dochodów. Zgodnie z uchwałą gromadzi na nim środki pochodzące z odpłatności za wynajem sali gimnastycznej. Następnie przeznacza je na zakup: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii i usług remontowych i konserwacyjnych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wynikających z umów zlecenia lub o dzieło. Jak zaksięgować związane z tym zdarzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik gimnazjum pełni jednocześnie, w ramach 1/4 etatu, obowiązki w międzyzakładowej kasie zapomogowo-pożyczkowej działającej przy szkole podstawowej. Czy okres zatrudnienia w tej drugiej instytucji należy uwzględniać przy naliczaniu dodatku stażowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrahent przesłał jednostce fakturę wystawioną za pomocą programu komputerowego, na której nie zostały określone niektóre dane (np. oznaczenia słowa „oryginał”). Czy taki dokument można ująć w księgach rachunkowych oraz na jego na podstawie odliczyć podatek od towarów i usług?

czytaj więcej »

Pytanie: W latach 2010-2012 szkoła wypłaciła pracownikom "wczasy pod gruszą”.  Inspektor ZUS uznał, że z uwagi na brak zróżnicowania kryteriów wypłat jednostka działała niezgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Od przekazanych kwot nakazał zapłacić składki wraz z odsetkami. Czy miał rację? Kto powinien zapłacić zaległe składki pracownika? Czy dyrektor może sfinansować zaległości ze środków funduszu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa  zamierza wynająć przedsiębiorcy pomieszczenie na sklepik. Miesięczna opłata wyniesie około 350 zł. Czy od tej kwoty należy naliczać i odprowadzać  VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z zatrudnieniem pracownika, ośrodek szkolno-wychowawczy wystąpił z zapytaniem o jego niekaralność. Do którego paragrafu klasyfikacji zaliczyć wydatki na ten cel?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z przejściem na emeryturę zakończy się stosunek pracy nawiązany z pracownikiem placówki wychowawczej. Kiedy należy wypłacić mu odprawę emerytalną, jeżeli ostatni dzień pracy przypada w niedzielę?

czytaj więcej »

Przepisy o janosikowym będą musiały być ponownie sprawdzone, jeśli Sejm nie zmieni odpowiednio przepisów o dochodach samorządów – tak wynika z postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego.

czytaj więcej »

Data pobrania zaliczki, jej wysokość, przeznaczenia oraz termin rozliczenia lub zwrotu – to minimum informacji jakie powinien zawierać wniosek pracownika o udzielenie zaliczki na zakup materiałów, w przypadku gdy w instrukcji dotyczącej obiegu dokumentów jednostka nie określiła takiego wzoru

czytaj więcej »

Powiaty prowadzące lub zlecające prowadzenie domów pomocy społecznej przeznaczone dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie będą mogły otrzymywać większą dotację – tak wynika z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która weszła w życie 11 maja 2013 r.

czytaj więcej »

Co druga z 76 gmin źle oblicza wielkości funduszu sołeckiego – tak wynika z raportu Krajowej Rady RIO. Przeprowadzone badanie wykazało szereg nieprawidłowości przy wyliczaniu wielkości funduszu sołeckiego.

czytaj więcej »

W tym roku na modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych ma być przeznaczone 200 mln zł z Unii Europejskiej. O środki można ubiegać się od lipca.

czytaj więcej »

Pracownice, które z powodu korzystania z urlopu macierzyńskiego, nie otrzymały „trzynastki” za 2012 rok, dostaną ją jeszcze w tym roku. To wynik przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa zamierza zawrzeć z bankiem umowę na prowadzenie rachunku bankowego. Czyje podpisy powinny znaleźć się na takim dokumencie?

czytaj więcej »

Pytanie: W samorządowej jednostce oświatowej funkcjonuje limit prywatnych rozmów telefonicznych, po przekroczeniu którego pracownik jest zobowiązany zapłacić za wykonane połączenia. Jak poprawnie zaksięgować takie wpływy, jeżeli kierownik nie podjął decyzji o gromadzeniu ich na wydzielonym rachunku?

czytaj więcej »

Współpraca instytucji publicznych z kontrahentami, wykonawcami oraz pracownikami wymaga niekiedy wcześniejszego przekazania należnych środków w formie zaliczki, zadatku lub przedpłaty. Aby było to możliwe, kompetencja taka musi wynikać z konkretnego przepisu. Kwestię tę można uregulować w przepisach wewnętrznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel