WYDANIE ONLINE

Split payment od 1 listopada 2019 r. – ważne zmiany dla jednostek
Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Podatnicy poza uregulowaniami dotyczącymi sposobu płatności za faktury muszą również dokonać zmian w procedurach określających politykę rachunkowości.

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 3 października 2019 r. zakład robót publicznych otrzymał 35 faktu korygujących (data wystawienia 28 września 2019 r.) do faktur VAT za energię elektryczną, wystawianych w okresie od stycznia do września 2019 r., w wyniku których powstała nadpłata. Sprzedawca energii wskazuje 2 rozwiązania: 1. nadpłata może zostać zaliczona na poczet kolejnych płatności, w takim przypadku proszą o umniejszenie należności wynikającej z kolejnej faktury o wartość nadpłaty 2. nadpłata może także zostać zwrócona na wskazane przez nas konto bankowe. Zakład od faktur odliczył VAT w 100%, ponieważ faktury dotyczyły zakupu energii na hydrofornie lub na przepompownie ścieków. W jaki sposób zakład ma ująć w księgach rachunkowych korekty, jeśli postanowił skorzystać ze zwrotu nadpłaty na wskazane konto bankowe? Czy prawidłowe jest zaksięgowanie korekt oraz dostarczenie wniosku o zwrot nadpłat, czy należy wybrać jedną z form?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego do urzędu miasta oddaliśmy jeden z budynków bursy miejskiej, grunt oraz kotły gazowe. Dokumenty PT zmniejszające majątek bursy na kwotę: - budynek kwota  brutto 1 002 500,00 zł oraz umorzenie na 30.09.2019r. na kwotę 304 924,95 zł. - grunt 13 268.00 zł nie podlega amortyzacji, - kotły gazowe brutto 17 431,40 zł umorzone w 100%, Jak zaksięgować te operację?

czytaj więcej »

Pytanie: Prosimy o podanie aktualnej podstawy prawnej do zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w naszej placówce. Czy możemy ująć na oddzielnych arkuszach spisu z natury: pozostałe środki trwałe wartościowe oraz pozostałe środki trwałe ilościowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na wniosek pracownika mogą być potrącane z zasiłku chorobowego np. pożyczki z Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej? Czy obowiązuje wtedy jakiś limit potrąceń lub należy zachować kwotę wolną?

czytaj więcej »

Nowy elektroniczny rejestr podatników VAT i numerów rachunków bankowych, na które należy dokonywać płatności kontrahentowi, czyli tzw. biała lista podatników VAT, już działa. Sprawdźmy, jak korzystać z wykazu. Rejestr jest aktualizowany raz na dobę w dni robocze. Do celów dowodowych podatnik otrzymuje informację o dacie i godzinie weryfikacji konkretnego podmiotu gospodarczego.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania w 2019 roku podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie dotyczy instytucji kultury - biblioteki gminnej. W ubiegłym roku otrzymaliśmy fakturę kosztową 1.000 zł i fakturę korygującą na minus -460 zł. Do zwrotu pozostało 540 zł saldo BZ na koniec roku Wn "200-2". W roku 2019 otrzymaliśmy zwrot nadpłaty za energię, zwrot zaksięgowano: Wn 131/ Ma 200-2. Czy kwota 540 zł powinna także być ujęta na konto przychodów 760, jeśli tak to w korespondencji z jakim kontem?

czytaj więcej »

wiper-pixel