WYDANIE ONLINE

Aby poprawnie rozliczyć miniony rok budżetowy, jednostki budżetowe powinny odprowadzić dochody na rachunek samorządu. Jeżeli tak się nie stanie, będą one widoczne w postaci sald kont 130 i 222. Wartości takie, zaraz po przekazaniu środków do budżetu, powinny zostać wyksięgowane z ewidencji. Sald na koniec okresu obrachunkowego nie powinny także wykazywać konta przychodowe i kosztowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka pożarnicza (mająca charakter ochotniczy) wystąpiła do gminy o dofinansowanie zakupu agregatu w kwocie 600 zł. Jak zakwalifikować otrzymaną dotację?

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce budżetowej została zatrudniona pracownica na pół etatu jako sekretarka, a w ramach drugiej części jako pomoc kierownika. Mimo, że łącznie pracuje na cały etat, ze względu na różne stanowiska jednostka zawarła z nią dwie umowy. Czy w takim przypadku, obliczając zaliczkę na podatek dochodowy należy zastosować dwukrotne koszty uzyskania przychodu?

czytaj więcej »

Pytanie: Kierownictwo szkoły zleciło naprawę zepsutego zamrażalnika, za co serwisant wystawił fakturę za: „naprawę szafy chłodniczej”, „regulator” oraz „dojazd”. Jak poprawnie ująć te elementy w klasyfikacji budżetowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa kupiła druki z dokumentami kasowymi. Czy na odwrocie faktury potwierdzającej taki zakup należy opisać, że to są druki ścisłego zarachowania?

czytaj więcej »

Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową sieci kanalizacyjnej, mimo że po  rozliczeniu zostanie przekazana w nieodpłatny zarząd zakładowi budżetowemu. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

czytaj więcej »

Odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych, które naliczane stopniowo, jednostki publiczne powinny rozliczyć przy życiu konta 071 oraz 400. Jeżeli umorzenie jest jednorazowe, ujmuje się je w ciężar kosztów na koncie 401 w korespondencji ze stroną Ma konta 072.

czytaj więcej »

Miasto na prawach powiatu może w całości umorzyć opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu. Zastosowanie będzie miała przy tym ustawa o finansach publicznych. Takie stanowisko zajęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

czytaj więcej »

Zakaz wypłaty wynagrodzenia wykonawcy w przypadku nieprzedstawienia dowodu zapłaty podwykonawcom oraz umożliwienie przelania środków firmie powykonawczej bezpośrednio przez jednostkę publiczną – to główne zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych.

czytaj więcej »

Wraz z końcem roku jednostki publiczne powinny skorygować podstawę naliczania odpisu dofaktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Ewidencja takiej korekty powinna odbywać się przy użyciu kont 135/Ma 851. Trzeba także pamiętać o użyciu zapisu technicznego.

czytaj więcej »

Wydatki na wypłatę kwot wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinny być traktowane jako kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych - twierdzi Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

czytaj więcej »

Wyłączenie od zasady zaokrąglania obejmuje tylko opłaty wymienione  w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata za gospodarowanie odpadami nie mieści się w tej kategorii, dlatego przy jej ustalaniu należy je podwyższać lub obniżać do pełnych złotych. Tak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów udzielonej w odpowiedzi na pismo Krajowej Rady RIO.

czytaj więcej »

Od przyszłego roku jednostki samorząd terytorialnego będą musiały wypłacić osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego kolejne świadczenie - tzw. dodatek energetyczny. Mimo, że nowy obowiązek będzie realizowany w ramach zadań zleconych, samorządy obawiają się, że koszty dotacji będą niewystarczające na pokrycie wszystkich wydatków.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole używa programu komputerowego, który nalicza należności oraz rejestruje wpłaty od rodziców w rozbiciu na poszczególne dzieci. Wydruk na koniec miesiąca pokazuje nadpłaty i zaległości. Czy taka dokumentacja wystarczy żeby uznać, że prowadzona jest analityka do konta 221? Do dziennika jednostka wprowadzałaby tylko sumy zbiorcze.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymała decyzję nakładającą obowiązek pomocy mieszkaniowej. Po upływie półrocznej karencji wskazana tam kwota staje się zobowiązaniem wymagalnym. Na którym koncie należy zaksięgować zaangażowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka wychowawcza zatrudnia na umowę o pracę dwie osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Jak w takich okolicznościach uzupełnić część C.3 nowego wzoru informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych INF-1, obowiązującego od września 2013 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi socjalnemu, który przepracował 5 lat, przysługuje raz na 2 lata dodatkowy urlop wypoczynkowy. W jaki sposób obliczać okres uprawniający go do nabycia wymaganego stażu w przypadku absencji spowodowanej wychowywaniem dziecka?

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka będąca jednostką budżetową kupiła swoim pracownikom bilety do kina sfinansowane ze środków funduszu socjalnego. Zgodnie z regulaminem wysokość dofinansowania jest zróżnicowana. Jak zaksięgować związane z tym zdarzenia gospodarcze?

czytaj więcej »

Jednostki organizacyjne podległe samorządom mogą rozliczać zwroty wydatków z tego samego roku budżetowego, zmniejszając wykonanie planowanych wydatków w danym roku. W tym celu organ prowadzący musi jednak podjąć stosowną uchwałę. Tak wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

czytaj więcej »

Pytanie: Jeżeli w księgowości w jednostce budżetowej pracuje główny księgowy i 3 księgowe, a jedna z tych księgowych prowadzi kasę firmy, to czy dokumenty kasowe (KW, KP i raport kasowy) muszą być podpisywane przez głównego księgowego w pozycji „sprawdził”? Jeżeli nie, to czy osoba, która sprawdza, a nie jest głównym księgowym, musi mieć do tego jakieś upoważnienie? Czy jest dopuszczalne, żeby osoba, która prowadzi kasę, jednocześnie podpisywała się w pozycji sprawdzającego?

czytaj więcej »

wiper-pixel