WYDANIE ONLINE

Szczegółowe zasady obrotu gotówkowego powinna regulować instrukcja kasowa, będącą elementem polityki rachunkowości obowiązującej w jednostce. Może być ona wydana także w formie odrębnego zarządzenia kierownika jsfp.

czytaj więcej »

Organ prowadzący jednostkę oświatową samodzielnie bada jej stan oraz zdolność do należytego wykonywania zadań statutowych. Ekonomiczna racjonalność utrzymywania placówki nie powinna być więc objęta sądową kontrolą legalności uchwały o zamiarze likwidacji szkoły. Takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 7 maja 2013 r. (sygn. akt II SA/Ol 161/13).

czytaj więcej »

Pytanie: Komenda powiatowa państwowej straży pożarnej otrzymuje dochody z tytułu czynszu. Wystawiony rachunek oraz wpłatę jednostka księguje w całości przy użyciu konta 221. Przedstawiciele starostwa twierdzą jednak, że czynsz w części należnej wojewodzie powinien być ewidencjonowany przez konto 225. Kto w tym przypadku ma rację?

czytaj więcej »

Zwiększenie dotacji na prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych do 80% realizacji zadania, wprowadzenie obowiązku upubliczniania przez gminy wykazu tego rodzaju instytucji oraz umożliwienie ich rozliczania przez zespoły obsługi administracyjno-finansowej – to najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją tzw. ustawy żłobkowej, która weszła w życie 13 lipca 2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: W siedzibie ośrodka szkolno-wychowawczego postanowiono wymienić stolarkę drzwiową. Część ze zdemontowanych elementów zostanie użyta w innej części kompleksu. Jak zaksięgować związane z tym zdarzenia gospodarcze?

czytaj więcej »

Podatnik, który mimo obowiązku nie zainstaluje kasy, musi liczyć się z tym, że fiskus ustali mu za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

czytaj więcej »

Zaniżenie podstawy opodatkowania czy niewykazanie w informacji lub deklaracji wszystkich jego przedmiotów to najczęściej spotykane uchybienia związane z podatkiem od nieruchomości. Samorządowe organy podatkowe mogą jednak podjąć czynności sprawdzające podatnika. A podstawą do zakwestionowania jego rozliczenia jest wydana decyzja.

czytaj więcej »

Zwiększenie przejrzystości finansów samorządowych, skuteczniejsze gospodarowanie pieniędzmi, a także wzmocnienie demokracji lokalnej to główne zalety wdrożenia budżetu obywatelskiego. Aktualnie może on być przyjęty w formie uchwały organu stanowiącego, jednak coraz częściej słychać głosy o jego umocowaniu prawnym.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa 27 lutego wypłaciła wynagrodzenia pracownikom. Następnego dnia, czyli 28 lutego jedna z pracownic zachorowała i dostarczyła zwolnienie lekarskie na okres od 27 lutego do 15 marca 2013 r. Powstała więc nadpłata wynagrodzenia. W jaki sposób dokonać korekty za miesiąc luty 2013 ?

czytaj więcej »

Gmina nie może pokrywać kosztów dowozu dzieci spoza jej terenu, a więc i spoza terenu, ustalonych przez rade gminy, obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę – przypomina regionalna izba obrachunkowa w Kielcach.

czytaj więcej »

Nowe przepisy umożliwiają przebywanie na płatnym urlopie związanym z rodzicielstwem nawet do 72 tygodni. Prawo to przysługuje zarówno pracownicom w ciąży, jak i tym, które w tym dniu będą przebywały na urlopach macierzyńskich i dodatkowych urlopach macierzyńskich.

czytaj więcej »

Jednostki sektora finansów publicznych, które nie wypłaciły dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z przebywaniem pracownika na urlopie macierzyńskim będą musiały to zrobić do końca września 2013 roku.

czytaj więcej »

Jak wynika z założeń budżetu na 2014 r. – wynagrodzenia w podsektorze samorządowym będą rosły w tempie prognozowanej inflacji, a inwestycje sektora samorządowego utrzymane będą na stabilnym poziomie.

czytaj więcej »

Gminy powinny mieć rezerwę na pokrycie kosztów za osoby, które nie będą płacić za odbiór odpadów komunalnych. Taką odpowiedź usłyszeli uczestnicy konferencji poświęconej nowemu systemowi gospodarki odpadami, która odbyła się na początku czerwca w Senacie.

czytaj więcej »

Gmina nie może pokrywać kosztów dowozu dzieci spoza jej terenu, a więc i spoza terenu, ustalonych przez rade gminy, obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę - przypomina regionalna izba obrachunkowa w Kielcach.

czytaj więcej »

Pytanie: Do ośrodka pomocy społecznej wpłynął rachunek dotyczący zwrotu kosztów pobytu naszego mieszkańca w placówce „MAR-KOT”. Z którego paragrafu budżetowego należy opłacić taki wydatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła zawarła z osobą niebędącą jej pracownikiem umowę o dzieło na wygłoszenie wykładu. Jak poprawnie ująć taki wydatek w klasyfikacji budżetowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina zawarła umowę ustanowienia służebności gruntowej w formie aktu notarialnego. Do którego paragrafu zaliczyć związane z tym opłaty należne właścicielowi nieruchomości oraz notariuszowi?

czytaj więcej »

Pytanie: SPZOZ przeliczył raz jeszcze lata pracy pracownika medycznego i ustalono, że osiąga on różne lata pracy w ciągu miesiąca, tj. 23 sierpnia 2013 r. będzie miał 15 lat. Dodatek wzrasta przy poborach za wrzesień 2013 r. Pracownik zatrudniony jest od 1 stycznia 2010 r. i dodatek ten miał podwyższany już przy poborach za sierpień każdego roku. Czy należy dokonać korekty w dodatku stażowym o tę różnicę? Czy może to nastąpić przy poborach  za czerwiec?

czytaj więcej »

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowią dochody majątkowe budżetu gminy – wynika z pisma regionalnej izby obrachunkowej w Kielcach.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej otrzymuje najniższe wynagrodzenie. Pracownik zwrócił się z pisemną prośbą o potrącenie. Czy można z tego wynagrodzenia dokonywać potrąceń np. na wkłady i spłatę pożyczki, którą pracownik pobrał w kasie zapomogowo pożyczkowej?

czytaj więcej »

wiper-pixel