WYDANIE ONLINE

Czas na sporządzenie sprawozdania Rb-70 za IV kwartały 2019 roku
Kierownicy jednostek są zobowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Sprawdźmy na przykładzie, jak prawidłowo wypełnić Rb-70 za IV kwartały 2019 roku.  Sprawozdanie Rb-70 jest kwartalnym sprawozdaniem o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, które sporządzają, na oddzielnych formularzach dla każdego z występujących rodzajów zadań i form organizacyjnoprawnych, kierownicy:• jednostek budżetowych,• uczelni publicznych– w szczegółowości: dział, rozdział, status zatrudnienia.

czytaj więcej »

Nowe regulacje mają zastosowanie m.in. do kwartalnych sprawozdań Rb-NDS, Rb-34S, Rb-50 i Rb-70 za I kwartał 2020 roku   W zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego nowe przepisy dostosowują m.in. sposób prezentacji danych w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce lub deficycie jednostki samorządu terytorialnego w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych – w zakresie możliwości zadłużania się samorządów, uelastycznienia ich gospodarki finansowej oraz wzmocnienia mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego. 

czytaj więcej »

Modyfikacje wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zlikwidują najpopularniejsze deklaracje w podatku VAT: VAT-7 i VAT-7K.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik nauczyciel we wrześniu 2016 roku otrzymał nagrodę jubileuszową za 25-lecie pracy, w październiku 2019 roku doliczył sobie do lat pracy, pracę na gospodarstwie rolnym w postaci 2 lat i 2 miesięcy. W związku z tym 1 lipca 2019 r. osoba ta osiągnęła 30-lecie pracy. Czy nagrodę należy wypłacić w całej wysokości za 30 lat, czy proporcjonalnie?

czytaj więcej »

Pytanie: W której części akt osobowych należy wpiąć prośbę o rozwiązanie umowy o pracę? Czy w części B dotyczącej przebiegu zatrudnienia, ponieważ pracownik będzie pracował jeszcze 2 miesiące, czy w części C dotyczącej ustania zatrudnienia?

czytaj więcej »

wiper-pixel