WYDANIE ONLINE

Prawo bilansowe dopuszcza możliwość realizacji dochodów i wydatków jednostki budżetowej bezpośrednio z rachunku bankowego samorządu terytorialnego. Najczęściej taki sposób rozliczenia występuje w relacjach między gminą, powiatem, województwem a obsługującymi je urzędami. Korzystanie ze wspólnego konta wiąże się koniecznością zastosowania dodatkowego dowodu zastępczego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica jednostki budżetowej, która urodziła w lutym dziecko przebywała na 2- tygodniowym  urlopie macierzyńskim i otrzymywała wynagrodzenie 100%. Z racji tego, że teraz także i ona ma prawo do  rocznego  urlopu macierzyńskiego zdecydowała się z niego skorzystać. W jakiej wysokości należy jej się zasiłek za dodatkowy urlop macierzyński i rodzicielski?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej złożył 23 kwietnia 2013 r. dodatkowe świadectwo pracy potwierdzające jego staż pracy na roli, które zostało zaopiniowane pozytywnie przez radcę prawnego dopiero 13 czerwca 2013 r. z jedoczesnym nakazem wypłaty wyrównania dodatku stażowego zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy. Od kiedy roszczenie pracownika staje się wymagalne? Czy z datą złożenia przez dokumentów, czy wydania opinii radcy prawnego?

czytaj więcej »

Osoby zainteresowane usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych będą miały ułatwiony dostęp do zawodu. To wynik przyjętego przez rząd projektu tzw. ustawy deregulacyjnej. W efekcie zmian zniknie m.in. obowiązek zdawania certyfikatu, co jednak nie będzie dotyczyło kandydatów na stanowisko głównego księgowego w jednostce publicznej.

czytaj więcej »

Wydłużenie dopuszczalnego okresu rozliczeniowego oraz wprowadzenie tzw. ruchomego czasu pracy w instytucjach administracji rządowej - to główne zmiany, jak chcą wprowadzić prawodawcy w ustawie o służbie cywilnej.

czytaj więcej »

W kwestii ustalania, które dochody będą wpływały na wydzielony rachunek placówki, właściwy jest samorząd, a nie kierownik jednostki oświatowej. Aby uniknąć sporów kompetencyjnych, warto zadbać o to, aby uchwała organu nadrzędnego w tym zakresie była jak najbardziej precyzyjna.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła w trakcie miesiąca wypłaca każdemu nauczycielowi z góry wynagrodzenie oraz dodatek mieszkaniowy, a na koniec miesiąca pensję za godziny ponadwymiarowe oraz dodatek wiejski. Składki do ZUS naliczane są przy użyciu programu „Płatnik” od sumy wszystkich przekazanych kwot. Nie są one jednak równe wartościom wyliczonym na poszczególnych listach płac sporządzanych w Excelu. Jak zaksięgować powstałe różnice?

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce budżetowej, zgodnie z instrukcją kasową, raport kasowy jest sporządzany na koniec tygodnia i zawiera wszystkie operacje przeprowadzone w kasie w ciągu tego okresu. Z jakim datami prawidłowo zadekretować dokumenty znajdujące się w raporcie. Czy dekretacja powinna mieć charakter pojedynczy czy zbiorczy?

czytaj więcej »

Do połowy listopada organy wykonawcze samorządów powinny ustalić projekt budżetu na kolejny rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz przedłożyć je radzie i regionalnej izbie obrachunkowej. Aby jednak plan ten był racjonalny, wcześniej, przedstawiciele służb finansowo-księgowych samorządów powinni zająć się przygotowaniem odpowiednich założeń finansowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła sprzedała złom, który odzyskano po zużyciu materiału w ramach przeprowadzonego szkolenia w zakresie spawania oraz w wyniku likwidacji wyposażenia i środka trwałego. Jak zaksięgować tego typu zdarzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 13 czerwca 2013 r. rozwiązano z pracownicą umowę o pracę z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia (umowa na czas określony). Rozwiązanie nastąpi 13 lipca. Do tego czasu została ona zobowiązana do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, jednak do dnia rozwiązania przebywa na zwolnieniu lekarskim. Otrzymała tzw. wczasy pod gruszą. Czy w związku z tym pracownica powinna zwrócić do zakładu pracy otrzymane świadczenie urlopowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej w jednym z miesięcy wykorzystał 5 dni urlopu wypoczynkowego. Jak w takim przypadku wyliczyć wynagrodzenie, biorąc pod uwagę, że pracodawca wypłaca mu premię przyznawaną procentowo? Jak kwestia ta będzie wyglądała, gdy pracownik przebywał na płatnym zwolnieniu chorobowym lub opiekuńczym?

czytaj więcej »

Pytanie: Biblioteka szkolna otrzymała od rady rodziców darowiznę w postaci książek. W jaki sposób ująć takie zdarzenie w księgach rachunkowych jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła ponadgimnazjalna z okazji różnych świąt i rocznic organizuje uroczyste apele i akademie. Po zakończeniu części oficjalnej goście (rodzice, przedstawiciele władz lokalnych) zapraszani są na obiad oraz kawę. Z którego paragrafu klasyfikacji budżetowej opłacić faktury potwierdzające zakup artykułów spożywczych zużytych na organizację takich imprez?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządowa otrzymała pismo od komornika, w którym zajmowane są wszelkie wierzytelności z tytułu należności przypadających dłużnikowi, w związku z pełnioną funkcją sołtysa. Czy zajęciu podlega dieta sołtysa z tytułu pełnienia funkcji społecznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel mianowany zatrudniony na pełny etat na czas nieokreślony chce od 1 września 2013 r. przejść na pół etatu. Czy powinien wystąpić z wnioskiem do dyrektora o wypowiedzenie dotychczasowej umowy i zawarcie drugiej?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba kierująca samochodem uszkodziła bramę wjazdową do siedziby szkoły. Została ona naprawiona na koszt jednostki a ze strony ubezpieczyciela wpłynie odszkodowanie. Jak rozliczyć takie operacje? Czy istnieje możliwość podpisania umowy, zgodnie z którą całość kosztów od razu poniesie firma ubezpieczeniowa?

czytaj więcej »

wiper-pixel