WYDANIE ONLINE

13 przykładów dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Warunkiem nabycia prawa do trzynastki jest przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku. W takim przypadku pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości. Jednak możliwe jest nabycie prawa do tego świadczenia także w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował pełnego roku, ale świadczył pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy zaksięgować kary umowne dotyczące opóźnienia w realizacji umowy na roboty budowlane? Czy do paragrafu 057, 095, czy 097?  Kara dotyczy spółki cywilnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Do kiedy należy rozliczyć inwentaryzację w budżetówce?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak powinno wyglądać księgowanie opłat związanych z ubezpieczeniem NNW - uczestników zawodów oraz mieniem JST (budynki, statek, autobusy). Jakie konto kosztów oraz jaki paragraf zastosować? Jak ująć  udział w szkoleniu pracownika?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką budżetową podległą gminie. VAT rozliczamy z gminą na podstawie cząstkowych deklaracji VAT-7. Proszę o pomoc w ustaleniu księgowań rozliczenia VAT od momentu wystawienia/zaksięgowania faktury po końcowe rozliczenie VAT z gminą (w przypadku zwrotu i zapłaty podatku VAT do gminy) Po centralizacji VAT gmina ustaliła, że nie będzie zwracać podatku VAT do podległych jednostek.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową, która po zakończonym miesiącu przekazuje swoje dochody oraz podatek VAT należny do 10. następnego miesiąca do gminy. Jak powinny wyglądać sprawozdania kwartalne? Czy VAT, który widnieje w syntetyce powinien zostać ujęty w sprawozdaniu Rb-28, jeśli tak to, czy to może być paragraf 4430? W którym miejscu w sprawozdaniu Rb-N powinnam ukazać należność od klienta, który ma termin płatności w miesiącu następnym, np. 150 zł oraz od klienta, którego termin płatności minął przykładowo 15 dni oraz gdzie uwzględnić nadpłatę od klienta? Czy ta nadpłata przykładowo - 100 zł - powinna być wykazana w Rb-Z , jako nasze zobowiązanie, jeśli tak to, w którym miejscu? Jednostka świadczy usługi z tytułu najmu pomostów na przystani.

czytaj więcej »

Nowe przepisy ograniczają możliwość wystawiania faktur na rzecz podatników VAT, dotyczących transakcji pierwotnie udokumentowanych paragonem fiskalnym. Przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2020 r., a niestosowanie się do nich będzie obwarowane surowymi sankcjami.

czytaj więcej »

Rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji.

czytaj więcej »

Maksymalna wysokość kar porządkowych, które będą mogły być nakładane przez organy podatkowe w 2020 roku, wyniesie 2.800 zł, a więc będzie taka sama jak wcześniej. Zmienił się natomiast limit dotyczący zastawu skarbowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Zakupiono meble do jednostki budżetowej, czy do wartości wyposażenia, które ujmowane jest na koncie 013 należy uwzględnić cenę wniesienia i dostawy?

czytaj więcej »

Wzrost płacy minimalnej, zmiany w zakresie stażu pracy czy też większe wsparcie osób niepełnosprawnych – takie zmiany obowiązują od 2020 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa, w ramach działań BHP, chciałaby wypłacić pracownikom ekwiwalent na okulary do pracy przy monitorze. Pracownik nie będzie przynosił faktury. Czy taka forma wypłaty jest dozwolona i czy trzeba to świadczenie opodatkować?

czytaj więcej »

wiper-pixel