WYDANIE ONLINE

Niezachowanie ustawowych terminów, nieustalanie stanu materiałów i towarów zaliczonych w koszty w momencie zakupu oraz brak korekty kosztów to najczęściej popełniane błędy przy inwentaryzacji. Za jej prawidłowe przeprowadzenie odpowiada kierownik jednostki.

czytaj więcej »

Kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2 to sankcje za brak opracowania i aktualizowania polityki rachunkowości. Odpowiedzialny za nią jest kierownik jednostki sektora finansów publicznych.

czytaj więcej »

Koszty, które występują z roku na rok w podobnej wielkości, mogą doprowadzić do rezygnacji z księgowania na koncie „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Możliwość taka dotyczy również sytuacji, gdy nie stanowią one istotnego elementu mającego wpływ na prezentację sytuacji majątkowej i finansowej.

czytaj więcej »

Samorządy, które otrzymały od państwa dofinansowanie do zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w postaci dotacji celowej, powinny ją rozliczyć na początku 2014 roku. Służą do tego wzory oraz formularze określone w nowo wprowadzonym rozporządzeniu ministra edukacji narodowej.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. dopuszczalność zadłużenia samorządów będzie oceniana na podstawie zindywidualizowanego wskaźnika. Dane na lata 2011–2013 zawarte w załącznikach do prognoz uwidoczniły realne możliwości i potencjał finansowy samorządów. Niestety już dziś wiadomo, że wiele z nich przekroczy ustawowy limit.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej wyjeżdża samochodem służbowym o godzinie 1.00 i wraca tego samego dnia o godzinie 23.00. Nie przedkłada dodatkowo innych rachunków. Jaką należność trzeba mu wypłacić, rozliczając delegację?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik cywilny (niebędący członkiem korpusu służby cywilnej) powinien otrzymać decyzję o przyznaniu dodatku stażowego w marcu 2013 r. Jednak dostał ją dopiero w lipcu. Jak należy postąpić przy wypłacie wyrównania dodatku stażowego, jeżeli w kwietniu przebywał na opiece nad dzieckiem? Czy za ten okres z dodatku stażowego należy potrącić tylko podatek i składkę zdrowotną, czy też wszystkie składki emerytalno-rentowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 27 lutego jednostka wypłaciła pracownikom wynagrodzenia. Następnego dnia jedna z pracownic zachorowała i dostarczyła zwolnienie lekarskie. W związku z tym ma nadpłatę wynagrodzenia. Pracownica od kilku miesięcy nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim. W jaki sposób dokonać korekty za luty 2013 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymuje najniższe wynagrodzenie. Czy można z niego dokonywać potrąceń, np. na wkłady i spłatę pożyczki, którą pobrał w kasie zapomogowo-pożyczkowej? Pracownik zwrócił się z pisemną prośbą o tego rodzaju potrącenie.

czytaj więcej »

Ustalenie podstawy opodatkowania i zastosowanie właściwej stawki to główne problemy jednostek przy sprzedaży nieruchomości. Może się okazać np. że grunt, na którym stoi budynek korzystający ze zwolnienia z VAT, również jest nim objęty.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa opłaca pod koniec miesiąca prowizje bankowe z konta dochodowego, które jest wcześniej zasilane wymaganą kwotą z konta wydatkowego. Czy prawidłowe jest księgowanie wpływu i wypływu prowizji bankowych na koncie dochodowym: Wn 130 i Ma 240, Wn 240 i Ma 130, Wn 130 i Ma 130 z kwotą na minus wszędzie z: dział 758, rozdział 75815, paragraf 2980, jeśli jednostka jest przypisana tylko do działu 926, rozdz. 92601?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowy zakład budżetowy otrzymał z gminy dotację celową na sfinansowanie budowy wodociągu w wysokości 350.000 zł. W międzyczasie bank naliczył odsetki od środków zgromadzonych na rachunku w kwocie 58,15 zł. Koszty inwestycji wyniosły 340.000 zł. Niewykorzystaną część dotacji zakład zwrócił na rachunek budżetu. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa, nie będąca podatnikiem i płatnikiem podatku dochodowego, otrzymała fakturę za usługi telekomunikacyjne, w której naliczono również odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty poprzednich faktur. Zgodnie z przyjętymi zasadami faktura księgowana jest w dniu jej otrzymania. Jak zaksięgować niezapłacone odsetki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka realizuje inwestycję budowlaną, która jest finansowana z budżetu państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa § 3, pkt 5 z dotacji można dokonać zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych bez względu na ich wartość oraz innych przedmiotów – jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych. Co mieści się w pojęciu „pierwsze wyposażenie”? Jakie księgowania z tym się wiążą?

czytaj więcej »

Pytanie: Właściciel urządzenia-kotłowni odsprzedaje je jednostce budżetowej, w której wcześniej funkcjonowało. Jak należy zaksięgować ten zakup, mając fakturę na 12.300 zł brutto i dokument PT (przekazanie środka trwałego) z informacją: wartość księgowa 6.000 zł, umorzenie 6.000 zł. Jednostka zapłaciła fakturę nie mając paragrafu 6050 i chciała sfinansować ten zakup z 4210. Czy jest to prawidłowy sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymała fakturę za opłatę przyłączeniową. Dotyczy ona podłączenia energii elektrycznej do kontenera. Z jakiego paragrafu powinna być zapłacona ta opłata – z 4300 czy z 4430?

czytaj więcej »

wiper-pixel