WYDANIE ONLINE

8 wyjaśnień RIO dotyczących sporządzania sprawozdań w jednostkach budżetowych
Poprawne wypełnienie sprawozdań może sprawić sporo kłopotów i trzeba uważać, aby nie popełnić błędów. Dlatego warto znać stanowiska regionalnychizb obrachunkowych dotyczących sprawozdawczości budżetowej. W tym numerze mamy dla Państwa przegląd wyjaśnień RIO.

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina udziela mieszkańcom dofinansowania kosztów realizacji zadań związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczny, np. w związku z likwidacją pieca węglowego.

czytaj więcej »

Pytanie: W bilansie jednostki (urząd miejski) sporządzonym na 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów w poz. A.III „Należności długoterminowe” uwzględniono część salda konta 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” w kwocie 12.377,88 zł, dotyczącego należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS wraz z odsetkami, których termin spłaty przypada na rok 2020. Powyższa kwota została ujęta jako należności długoterminowe zgodnie art. 3 ust 1 pkt 18 lit c ustawy o rachunkowości. Czy prawidłowo zakwalifikowaliśmy spłatę pożyczek z ZFŚS wraz z odsetkami, których termin spłaty przypada na rok 2020 do należności długoterminowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa w 2019 roku kupiła telefon komórkowy na 24 raty doliczane do każdej faktury za usługi telekomunikacyjne. W koszty 2019 roku ujęto całą wartość telefonu. W planie finansowym jednostki w paragrafie 4210 zostało 1200,00 nie wydatkowanych . Do spłaty w 2020 roku zostało kilka rat o wartości około 1300 zł (wydatek i zobowiązanie przekroczy plan 2019 roku). Jednostka nie posiada planu wieloletniego. Jak rozwiązać ten problem i sporządzić sprawozdania roczne za 2019 rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. Czy do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy wliczyć ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu? Czy w grupie osób uprawnionych do otrzymania trzynastki jest pracownik, który przepracował w naszej jednostce miesiąc i odszedł na emeryturę? Czy możemy wypłacać byłemu pracownikowi świadczenia, których nie otrzymał? Czy może się on zrzec odsetek? I jak długo można się cofnąć, aby skorygować nieprawidłowości?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na umowę na czas określony nie wykorzystał w całości  urlopu wypoczynkowego, czy przy kontynuacji umowy o pracę, konieczne jest porozumienie o przeniesieniu niewykorzystanego urlopu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, z którym ustał stosunek pracy zwrócił się z prośbą o wydania zaświadczenia dotyczącego zatrudnienia. Czy korespondencję dotyczącą zaświadczenia można umieścić w aktach osobowych pracownika w części C?

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie kolejny pakiet zmian w podatkach. Jedna ze zmian zakłada, że podatnik, który dokona płatności na rachunek spoza białej listy może uniknąć sankcji, jeśli poinformuje o tym urząd skarbowy. Będzie na to 7 dni, a nie 3 – jak obecnie.    

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2020 r. niektóre stołówki szkolne będą zobowiązane do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line – jako stacjonarne placówki gastronomiczne, świadczące usługi związane z wyżywieniem.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mogę naliczyć amortyzację liniową dla budynku sali gimnastycznej, który od 2018 roku stoi nieużywany z powodu złego stanu technicznego? W polityce rachunkowości mamy zapis, że amortyzacja środków trwałych w naszej szkole odbywa się metodą liniową.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy szkoły, jako jednostki budżetowe, mają obowiązek zakładania mikrorachunki? Jeżeli tylko co miesiąc przekazują zaliczkę na podatek? Czy ma być to wykonywane jako przelew do US tylko z nowym rachunkiem indywidualnym konta czy jako zwykły przelew?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina w roku 2013 sprzedała nieruchomość i odprowadziła VAT, przez 6 lat dzierżawiła tę nieruchomość (otrzymywała fakturę VAT netto + VAT). Nieruchomość ta była objęta planem przestrzennego zagospodarowania oznaczona symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz symbolem KDW, KD – tereny dróg gminnych i dojazdowych. W grudniu 2019 r. gmina odkupiła nieruchomości i otrzymała fakturę VAT netto + VAT). Po dokonanych zmianach planu przestrzennego zagospodarowania nieruchomość ta oznaczona jest symbolem PU, IT (ES0 - tereny produkcyjno-usługowe oraz infrastruktury technicznej (ośrodki wytwórcze energii słonecznej - fotowoltaiki) oraz KD (DG_D) – tereny dróg publicznych gminnych – dojazdowych. Odkupiona nieruchomość przeznaczona będzie na realizacje inwestycji związanej z farmami fotowowoltaicznymi co wiąże się ze sprzedażą energii. Czy gmina po otrzymaniu faktury zakupu ma prawo odliczyć podatek VAT ?

czytaj więcej »

wiper-pixel