WYDANIE ONLINE

Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych, a także osiągniętych przychodów i obciążających jednostkę kosztów czy też przeprowadzenie inwentaryzacji i uzgodnienie sald kont analitycznych z saldami kont syntetycznych to główne zadania jednostki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych za dany rok. Dla poszczególnych czynności zamknięcia roku przewidziane są konkretne terminy.

czytaj więcej »

Identyfikacja wysokości dofinansowań oraz celów, na jakie środki zostały przekazane, to elementy ewidencji szczegółowej, która musi być prowadzona przez jednostkę dotowaną do konta 224. Dla samorządów udzielających dotacji do ewidencji służy konto 810.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka podpisała umowę partnerską na realizację projektu. Przekazała zgodnie z umową 2.000 zł. Jak powinno wyglądać księgowanie przekazanej kwoty?

czytaj więcej »

W przypadku wydatków inwestycyjnych jednostkom samorządowym, wykonującym zarówno czynności opodatkowane, jak i nieopodatkowane, przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT. Wydawane przez organy podatkowe interpretacje wskazują jednak, że fiskus nie podziela takiego sposobu rozumienia przepisów. W takiej sytuacji jednostka ma możliwość zakwestionowania niekorzystnych postanowień.

czytaj więcej »

Pytanie: Starostwo powiatowe zostało poinformowane o potrąceniach z wynagrodzenia pracownika przez komornika sądowego. Czy zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń odnosi się także do świadczeń z ZFŚS? W treści zajęcia jest zapis: „zajmuję wynagrodzenie dłużnika (dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy)”.

czytaj więcej »

Zmniejszenie częstotliwości podejmowania uchwał przez radę gminy, podniesienie granicy zwrotu wydatków poniesionych na wzmocnienie potencjału wsi oraz ułatwienie modyfikacji przedsięwzięć w ramach przyznanych środków – to najważniejsze założenia zaproponowane przez rząd w ramach nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka organizacyjna gminy nie przekazała części odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy w sprawozdawczości budżetowej należy ująć kwotę jako zobowiązanie wymagalne? Jak w takim przypadku będzie wyglądało księgowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowy zakład budżetowy, jako zarządca, administrator lokali stanowiących mienie gminy, dostaje od wspólnoty mieszkaniowej noty obciążeniowe z tytułu opłat za eksploatację, wynagrodzenie zarządcy, jak i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak należy zaksięgować obciążenie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Czy dla zakładu jest to koszt uzyskania przychodu? Czy naliczenie dla najemcy jest przychodem zwolnionym, czy niepodlegającym VAT?

czytaj więcej »

Jednostka samorządu terytorialnego nie ma prawa do odliczenia VAT od zakupów przeznaczonych na utrzymanie świetlic za okres, w którym pomieszczenia były nieużywane. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 4 września 2013 r. (sygn. akt I SA/Bd 405/13).

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa odprowadza dochody budżetowe na rachunek bankowy gminy. 31 grudnia zeszłego roku na rachunek dochodowy jednostki wpłynęło 69 zł, której jednostka nie odprowadziła do gminy i została z saldem (Wn 130) na zakończenie roku. Sporządzając sprawozdanie RB-27S za grudzień 2012 r., jednostka wykazała 69 zł jako dochody wykonane i otrzymane. W styczniu 2013 r. odprowadziła do gminy zaległe dochody oraz dochody otrzymane w styczniu. Sporzadzając sprawozdanie RB-27S za styczeń, program komputerowy po stronie dochodów otrzymanych i wykazanych wykazał tylko kwotę dochodów zebranych i przekazanych za styczeń (bez 69 zł). Czy tak sporządzone sprawozdanie jest prawidłowe, mimo że strona Wn i Ma rachunku bankowego na zakończenie stycznia jest powiększona o tę kwotę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył 23 kwietnia br. dodatkowe świadectwo pracy potwierdzające jego staż pracy na roli, które zostało zaopiniowane pozytywnie przez radcę prawnego dopiero 13 czerwca, z jedoczesnym nakazem wypłaty wyrównania dodatku stażowego. Od kiedy roszczenie pracownika staje się wymagalne? Z datą złożenia przez niego dokumentów czy wydania opinii radcy prawnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymała w darowiźnie telewizor. Został on zaksięgowany w następujacy sposób: Wn 401, Ma 072 z paragrafem 4210, Wn 013, Ma 760.Czy księgowania są prawidłowe oraz jaki paragraf klasyfikacji budżetowej należy przypisać do konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina posiada środki z funduszu sołeckiego. Czy może je wydatkować na remont studni (zabudowę) położonej na działce, której właścicielem jest gromada sołecka?

czytaj więcej »

Samorządy będą zwolnione z tzw. rygorów oszczędnościowych w zakresie inwestycji realizowanych ze środków europejskich – poinformował Donald Tusk na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

czytaj więcej »

Niewielka liczba dowodów księgowych i obowiązków związanych z obsługą ekonomiczno-administracyjną wymusza na jednostkach sektora publicznego szukanie oszczędności. Jednym z rozwiązań jest zatrudnienie księgowego na część etatu.

czytaj więcej »

Kwoty wpłacane przez rodziców z tytułu wychowania przedszkolnego spełniają warunki do uznania ich za niepodatkowe należności budżetowe. Do opłat tych stosuje się więc Ordynację podatkową – taką opinię wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

czytaj więcej »

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu może stwierdzić wniesienie wadium bez konieczności przedkładania dowodu przez uczestnika – to jedna ze zmian rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, które obowiązuje od września 2013 roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel