WYDANIE ONLINE

Sprawdź na przykładzie, jak przygotować Rb-34S za I kwartał 2020 roku
Kwoty wykazane w sprawozdaniu Rb-34S muszą być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W przypadku pomyłki mylną wpłatę należy wykazać w sprawozdaniu Rb-34S w części A – dochody § 298 „Wpływy do wyjaśnienia”. Skorzystaj ze wskazówek eksperta, aby bezbłędnie przygotować Rb-34S.    

czytaj więcej »

Pytanie: Na dzień 31 grudnia roku budżetowego w księgach rachunkowych jednostki figurowały zobowiązania w kwocie 500 zł obejmującej:- 37,00 zł z tytułu VAT należnego podlegającego odprowadzeniu na rachunek jednostki samorządu terytorialnego w następnym miesiącu – wpłacona 31 grudnia roku budżetowego i przekazana do jst 2 stycznia następnego roku;- 463,00 zł – nadwyżka środków obrotowych pozostałych na 31 grudnia roku budżetowego.W związku z centralizacją VAT jednostka budżetowa wykonanie dochodów pokazuje jako:- wpływy netto pochodzące z faktur, w odniesieniu do których VAT należny został rozliczony z jednostką samorządu terytorialnego,- kwotę brutto z faktur, w odniesieniu do których VAT należny nie został rozliczony z jednostką samorządu terytorialnego.Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 500,00 zł.Do jednostki samorządu terytorialnego przekazany został:- 2 stycznia następnego roku VAT należny, który został wpłacony 31 grudnia roku budżetowego;- 3 stycznia następnego roku nadwyżka środków obrotowych pozostałych na 31 grudnia roku budżetowego.W sprawozdaniu Rb-34S jednostka budżetowa wykaże następujące operacje:- stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 500,00 zł;- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł;- stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego 500,00 zł;- przekazanie nadwyżki środków obrotowych pozostałych na 31 grudnia roku budżetowego – 463,00 zł.Sprawozdanie Rb-34S:- Część A wiersz L sprawozdania Rb-34S wykazane zostaną dochody wykonane - 500,00 zł.- Część B wiersz S sprawozdania Rb-34S wykazane zostaną wydatki wykonane – 463,00 zł.- Część C Zobowiązania – stan na początek okresu sprawozdawczego – 500,00 zł.W związku z powyższym część A wiersz L sprawozdania nie jest równa z częścią B wiersz S sprawozdania – różnica pomiędzy pozycją L i S jest kwota VAT odprowadzona do jst w styczniu, a wpłacona w grudniu do jednostki budżetowej.W jaki sposób ująć kwotę VAT, aby sprawozdanie w części A było równe z częścią B?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o podanie przykładowego księgowania umowy darowizny pomiędzy gminą, a osobą fizyczną, której gmina nieodpłatnie przekazuje przydomową oczyszczalnię ścieków częściowo umorzoną. Jak  będzie wyglądać dekret w sytuacji, gdy przedmiot umowy nieodpłatnego przekazania (czy darowizny) jest całkowicie umorzony. Mam wątpliwości, jeśli chodzi o wpływ obu transakcji na konto 800 „Fundusz jednostki”.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową niemającą osobowości prawnej, podległą centralizacji. Posiadamy dwa rachunki bankowe odrębny dla dochodów i wydatków. Z jednostki centralnej otrzymujemy środki na realizację wydatków. W jaki sposób należy zaksięgować odsetki bankowe automatycznie naliczane przez bank od środków na rachunku wydatków na koniec każdego miesiąca i przekazywanych w tym samym wyciągu bankowym do jednostki centralnej. Wiadomo, że jest to dochód, który w tym przypadku wchodzi na rachunek wydatków.

czytaj więcej »

Możliwość pracy zdalnej, dodatkowy zasiłek opiekuńczy - takie nadzwyczajne rozwiązania wprowadza specjalna ustawa z 2 marca 2020 r., która ma na celu podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia wywołane koronawirusem.

czytaj więcej »

Ustawa o rachunkowości zakazuje dokonywania w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek – przypomina gdańska RIO.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przy podpisaniu kolejnej umowy o pracę i zachowaniu ciągłości zatrudnienia, jeżeli warunki zatrudnienia i zakres obowiązków pozostają bez zmian, konieczna jest informacja o warunkach zatrudnienia i zakres obowiązków?

czytaj więcej »

Czy zasiłek dla bezrobotnych pobierany za granicą jest wliczany do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze typu nagroda jubileuszowa czy dodatek stażowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy gmina powinna podjąć uchwałę w sprawie zakupu działki, która jeszcze nie została wydzielona z działki o większym areale? W uchwale o zakupie działki znajduje się numer działki przed podziałem. Ponadto w uchwale zapis mówi o zakupie powierzchni „około”. Moim zdaniem Rada Gminy podejmuje decyzję w sprawie zakupu konkretnej działki, czyli już po podziale (właściwy numer działki) oraz o konkretnej powierzchni. Ponadto będzie wpłacona zaliczka na poczet zakupu dla osoby fizycznej, która pragnie część działki sprzedać gminie. Uważam, że środki publiczne wydajemy po akcie notarialnym przenoszącym własność działki na Gminę.

czytaj więcej »

Przepisy o białej liście podatników już obowiązują, okazuje się jednak, że  jednostki samorządu terytorialnego nie aktualizują swoich numerów bankowych. Resort finansów wydał pismo, w którym apeluje o sprawdzenie, czy wszystkie rachunki JST oraz ich jednostek organizacyjnych zostały zgłoszone do naczelnika urzędu skarbowego.

czytaj więcej »

Skorzystaj z zestawienia zmian w VAT.

czytaj więcej »

wiper-pixel