WYDANIE ONLINE

Koronawirus – praca zdalna, wynagrodzenie za przestój i rozliczenia księgowe
Jednostki stają przed wyjątkowym zadaniem, jak poradzić sobie w sytuacji spowodowanej skutkami pandemii koronawirusa. W tekście mamy dla Państwa m.in.: 10 wyjaśnień PIP dotyczących pracy zdalnej, przykład wyliczenia wynagrodzenia za czas przestoju dla pracownika, a także przykłady ewidencji księgowej wydatków dotyczących środków higienicznych.

czytaj więcej »

W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie z tzw. sposobem określenia proporcji. Określa się ją procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

czytaj więcej »

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, wyłącznie w przypadku gdy dokonane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi, brak takiego związku eliminuje to uprawnienie – przypomniał organ podatkowy.

czytaj więcej »

Naczelny Sąd Administracyjny wydał niedawno wyrok, w którym rozstrzygnął spór o prawo do pełnego odliczenia VAT od gminnych wydatków na obsługę prawną. Poznaj konsekwencje tego wyroku.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak RODO wpływa na listy obecności? Czy podwładny wpisuje powód nieobecności, czy pracownik działu kadr?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy przedłożył pracodawcy zaświadczenie z gminy potwierdzające, że jego rodzice posiadali gospodarstwo rolne oraz oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów i potwierdzenie przez pracownika okresu wykonywania pracy w gospodarstwie rodziców. Jakie jeszcze dokumenty są wymagane, żeby wliczyć okres pracy na roli uprawniający do nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

Przy dokonywaniu potrąceń ze świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego (tj. z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego), wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego albo wypadkowego, należy stosować przepisy o potrąceniach przewidziane przepisami ustawy emerytalnej.

czytaj więcej »

Przesunięcie składania JPK_VAT przez największe jednostki na lipiec, możliwość udzielania dla samorządowego zakładu budżetowego, który realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości przekraczającej 50% kosztów jego działalności – to tylko część rozwiązań, jakie znalazły się w tzw. tarczy antykryzysowej.

czytaj więcej »

Resort finansów przygotował zmiany, które zakładają stosowanie 0% stawki VAT do darowizn niektórych towarów potrzebnych do walki z szerzącą się pandemią koronawirusa (Covid-19).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zasilania karty spełniającej rolę pieniądza elektronicznego płatne gotówką w kasie jednostki budżetowej powinny być ujęte na koncie księgowym z uwzględnieniem paragrafu klasyfikacji budżetowej? Jeżeli tak, to proszę o podanie właściwego paragrafu. Środki te ostatecznie trafiają do agenta rozliczeniowego

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina w 2019 roku realizowała inwestycję związaną z budową stacji uzdatniania wody. Wykonawca zatrudniał podwykonawców. W związku z tym, że w terminie późniejszym zapłacił podwykonawcom, gmina na mocy zapisu umowy potrąciła wykonawcy karę umowną w kwocie ponad 160 tys. zł. Wykonawca odwołał się od powyższego do sądu, podnosząc, że zadanie zostało wykonane w sposób właściwy, został dokonany odbiór robót bez uwag, a podwykonawcy otrzymali płatności (chociaż z opóźnieniem).

czytaj więcej »

Opłatę przekształceniową, wnoszoną w poszczególnych latach, należy ujmować na stronie Ma konta 800 w korespondencji z kontami 221 lub 226 – wskazuje kielecka RIO.

czytaj więcej »

wiper-pixel