WYDANIE ONLINE

Mimo że istnieją cztery metody amortyzacji, jednostki mogą korzystać tylko z dwóch z nich. Najprostszym i najchętniej stosowanym przez służby finansowo-księgowe sposobem amortyzacji jest użycie tzw. metody liniowej. Nie daje ona jednak pełnego obrazu finansowego jednostki.

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza jednostka odlicza VAT strukturą. Zakupiliśmy do jednego pomieszczenia pięć rolet (tkanina) w kasetach z prowadnicami, cena brutto wszystkich rolet to 21.217 zł. Czy zakup rolet należy zaliczyć od razu w koszty, czy zaliczyć do środków trwałych i amortyzować?

czytaj więcej »

Pytanie:Jesteśmy jednostką budżetową, w ewidencji księgowej ujmujemy wszelkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami. W związku z tym na koncie 761 „Pozostałe koszty operacyjne” w korespondencji z kontem 249 „Pozostałe rozrachunki” ewidencjonujemy  koszty poniesione na naprawę pojazdów służbowych. W tym przypadku zawierane są umowy przelewu wierzytelności, zgodnie z którymi nasza jednostka przelewa na rzecz zakładu naprawczego swoją wierzytelność przysługującą mu z tytułu OC sprawcy. Czy opisane zdarzenie gospodarcze – umowa przelewu wierzytelności powinno znaleźć odzwierciedlenie w ewidencji księgowej i w korespondencji z jakimi kontami? Czy umowa cesji stanowi podstawę zaliczenia kosztów naprawy do pozostałych przychodów operacyjnych?

czytaj więcej »

Jednostka samorządu terytorialnego może zmniejszyć zobowiązanie podatkowe i dokonać korekty deklaracji tylko wtedy, gdy wyrejestrowała środek transportu.

czytaj więcej »

Chcąc wypłacić podwładnym dodatkowe wynagrodzenie roczne, trzeba najpierw dobrze obliczyć podstawę do naliczenia wynagrodzenia. Nie można przy tym zapomnieć o dodatkowych świadczeniach, które pobrał nasz pracownik, dodatku stażowym i urlopie wypoczynkowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik administracyjny, który za rok odchodzi na emeryturę, nie wykonuje poleceń służbowych. Jakie środki może w tej sytuacji podjąć kierownik jednostki budżetowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka realizuje projekty unijne w ramach POKL. Zatrudniona w projekcie księgowa (obsługa finansowa) i obsługa płacowa oraz kadrowa dotychczas miały podpisaną umowę zlecenia, jednak zostało to podważone. Zgodziliśmy się z zarzutem. Obecnie szukamy innego rozwiązania w ramach jednej istniejącej umowy o pracę. Jak skonstruować składnik, którego nie zaliczylibyśmy do podstawy nagrody rocznej, a zostałby tylko wliczony do podstawy np. chorobowego? Czy zapis w regulaminie wynagradzania dotyczącym np. premii za prowadzenie projektów byłby wystarczający?

czytaj więcej »

Samorządy mają duże problemy z poprawnym uchwalaniem, pobieraniem oraz egzekwowaniem należności, które powinni płacić właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntu – wynika z kontroli przeprowadzonych przez NIK. Przedstawiciele Izby uważają, że opieszałość lub całkowita rezygnacja z poboru opłaty adiacenckiej jest nieuzasadniona i stanowi przejaw niegospodarności władz.

czytaj więcej »

Dostosowanie nazw oraz opisów poszczególnych podziałek do aktualnych przepisów regulujących podróże służbowe i podatek akcyzowy, a także do projektów unijnych na lata 2014–2020 to główne cele nowelizacji klasyfikacji budżetowej obowiązującej od nowego roku.

czytaj więcej »

Nowa metoda waloryzacji emerytur realizuje należycie prawo wynikające z art. 67 ust. 1 konstytucji, jednak nie jest zgodna z art. 64 ust 1 i 2 – stwierdził Trybunał.

czytaj więcej »

Rozliczając podatek od samochodów i innych pojazdów jednostka budżetowa może prowadzić ewidencję kosztów stosując konto 640, może je także pominąć. Wszystko zależy od tego, jaką przyjęła politykę rachunkowości. Niezbędne jest jednak księgowanie na koncie 225.

czytaj więcej »

Samorządowe jednostki organizacyjne będą miały zapewnioną wspólną obsługę finansową – tak wynika z projektu nowelizacji przepisów, nad którą pracuje rząd. Nowelizacja może spowodować redukcję dotychczasowych etatów na stanowisku księgowego, a także konieczność zmiany procedur działania tzw. ZEAS-ów. Spokojni o swój los mogą być nadal pracownicy bibliotek szkolnych.

czytaj więcej »

Pytanie:Jak księgować opłatę za certyfikat dotyczący podpisu elektronicznego – paragraf 4210 czy 4300? Czy można uznać taki podpis za oprogramowanie i księgować na koncie 020?

czytaj więcej »

Pytanie:Jaki należy zastosować paragraf wydatku klasyfikacji budżetowej do zapłaty VAT na podstawie deklaracji VAT 9M? Dotyczy to zakupu towarów, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dom kultury może skorzystać z art. 4 § 4 ustawy o rachunkowości, który mówi o uproszczeniach, i zaksięgować fakturę np. za telefon, która wpłynęła w styczniu z datą grudniową w koszty stycznia? 

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką oświatową. Jedna z naszychpracownic została zatrudniona na czas nieokreślony i przybywała na zwolnieniu lekarskim od 1 kwietnia do 20 lipca 2013 r., a następnie od 21 lipca do 31 grudnia 2013 r. na urlopie macierzyńskim. Druga z naszych pracownic natomiast przebywała na zwolnieniu od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. a od 1 kwietnia 2013do 31 stycznia 2014 r. ma udzielony urlop macierzyński. Czy obu paniom należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej na podstawie regulaminu dotyczącego korzystania z telefonów służbowych pokrywa koszty rozmów służbowych do wysokości miesięcznego limitu. W listopadzie br. po otrzymaniu faktury od operatora 1 pracownik przekroczył limit o 3 zł. Jak należy rozliczyć to przekroczenie limitu?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2013 roku przedszkole będące samorządową jednostką budżetową, w ramach prac interwencyjnych, zatrudniło 2 pracowników gospodarczych (od 1 czerwca do 30 listopada). Ich wynagrodzenie zrefundował częściowo powiatowy urząd pracy. Czy w takiej sytuacji także powinniśmy wypłacić tym pracownikom trzynastki?

czytaj więcej »

Pytanie: Organ nadrzędny wysłał jednostce budżetowej e-maila w sprawie przyznania darowizny oprogramowania komputerowego. Jego wartość została określona w dolarach. Wiadomość zawierała informację, zgodnie z którą wskazaną cenę należy przeliczyć na złote według średniego kursu z dnia poprzedzającego otrzymanie e-maila. Czy taki sposób wyceny jest poprawny?

czytaj więcej »

Pytanie: Do jakiej ewidencji księgowej oraz klasyfikacji budżetowej należy zaliczyć operacje związane z wpłatą nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w sytuacji dokonania potrąceń z bieżących wypłat?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jednostka posiada na stanie zużyte i nieużywane środki niskocenne – czy można je zlikwidować protokołem i wyksięgować z ewidencji zapisem 072/013? Czy konieczne jest prowadzenie ewidencji pozabilansowej dla środków niskocennych?

czytaj więcej »

wiper-pixel