WYDANIE ONLINE

Publikowane corocznie zbiorcze sprawozdania w sprawie działalności komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w 2012 r. pokazuje, że podobnie jak w latach poprzednich najczęstsze naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczą zamówień publicznych, wydatków publicznych oraz inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

czytaj więcej »

Z perspektywy jednostki udzielającej pomocy stanowi ona wydatek budżetowy, natomiast z perspektywy jednostki, która pomoc finansową otrzymuje jest to dochód budżetowy. Do udzielenia pomocy w tej formie konieczne jest powzięcie stosownej uchwały przez organ stanowiący jednostki udzielającej pomocy oraz zawarcie umowy z jednostką, która pomoc ma otrzymać.

czytaj więcej »

Samorządy mogą łączyć się w zamówieniach publicznych, co przynosi im spore oszczędności finansowe. Warto jednak zwrócić uwagę na pojawiające się przeszkody i wyeliminować je już na początku.

czytaj więcej »

Pytanie: Gminny ośrodek pomocy społecznej (GOSP) otrzymał wyrok, na podstawie którego – zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu karnego – sąd orzekł kwotę na rzecz pokrzywdzonego GOSP-u tytułem obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody. Jak zaksięgować taką operację? W jakim sprawozdaniu należy ujmować wpłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednym z dowodów wewnętrznych jest polecenie księgowania (dalej: PK), które jednostka sporządza odręcznie. Czy inspektorzy kontroli mają rację, że dowodem wewnętrznym PK nie może być wydruk z programu, gdyż jest to dowód wtórny? Przez to w jednostce wykonywana jest podwójna praca przy sporządzeniu PK, gdyż to, co jest wprowadzone i gotowe, trzeba przepisywać na druk.

czytaj więcej »

W przypadku gdy różni się ona od daty wystawienia faktury.Od tego roku na fakturach korygujących pomyłki nie trzeba podawać tak jak dotychczas kwot w wartości pierwotnej, wskazanych na fakturze pierwotnej lub pozycji przed wprowadzeniem poprawek.

czytaj więcej »

Jedna trzecia gmin opolskich realizuje programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Byłoby ich znacznie więcej, gdyby opracowywana właśnie ustawa o zdrowiu publicznym wymusiła na gminach zatrudnienie specjalistów z zakresu zdrowia.

czytaj więcej »

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: Aby deklaracje w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogły być składane w formie elektronicznej, gmina powinna określić m.in. format elektroniczny oraz sposób ich przesyłania.

czytaj więcej »

Samorządy, które złożą wnioski do resortu edukacji mają szansę na środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Otrzymane kwoty mogą zostać przeznaczone m.in. na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli, czy też pokrycie szkód związanych ze zdarzeniami losowymi.

czytaj więcej »

Podniesienie kwoty, po przekroczeniu której należy stosować ustawę o zamówieniach publicznych z 14.000 do 20.000 euro - to główne założenie nowelizacji przepisów przygotowanej przez Urząd Zamówień Publicznych. Ma ona usunąć zbędne bariery oraz odformalizować procedury zakupów w jednostkach sektora budżetowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka otrzymała fakturę za zużycie wody i ścieki oraz dodatkowo została wyszczególniona dwukrotnie na fakturze opłata abonamentowa. Do jakiego paragrafu zakwalifikować te wydatki i jak je ująć w księgach rachunkowych jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa chce zaangażować wydatki rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), a także wypłacanego dodatku wiejskiego i mieszkaniowego (§ 3020) dla nauczycieli zatrudnionych w szkole ponadgimnazjalnej. Jak powinna wyglądać ewidencja zaangażowania – na jakim koncie ująć?

czytaj więcej »

wiper-pixel