WYDANIE ONLINE

Tarcza antykryzysowa. Uwaga! Możliwe zwolnienia w administracji państwowej
Tarcza antykryzysowa wprowadziła możliwość znaczących zmian w zatrudnieniu urzędników i pracowników administracji państwowej. Kiedy będą możliwe ograniczenia kosztów wynagrodzeń pracowników, jak będą wprowadzone zasady zmian warunków pracy i płacy, czy pracownik, którego dotkną ograniczenia płacowe, może odmówić ich przyjęcia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zwolnienie ze składek ZUS (niezapłacenie 50% składek) instytucji kultury będzie naruszaniem dyscypliny finansów publicznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jednostki samorządowe (Urząd Gminy, MGOPS, szkoły, przedszkola) mogą skorzystać ze zwolnienia 50% ze składek ZUS, jeśli zatrudniają do 49 osób. Jeśli tak, to jakie trzeba spełnić wymagania, poza liczbą zatrudnionych pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel odbywa staż na wyższy stopień awansu i ma zakończyć z dniem 31 maja br. Czy w okresie zawieszenia zajęć musi zmodyfikować swój plan rozwoju zawodowego? Jak zmieniły się zadania awansującego nauczyciela i opiekuna stażu? Nauczyciel ponad miesiąc pozostaje w gotowości do pracy (art. 81 Kodeksu pracy), czy okres odbywania stażu ma być przedłużony?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka otrzymała zwrot zapłaconych składek (z powodu COVID-19). Jak prawidłowo zaewidencjonować to w księgach? Na jakich paragrafach ująć?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w jednostce budżetowej niemającej osobowości prawnej podlegającej centralizacji stosowanie podzielnej płatności wymaga odrębnych rachunków VAT dla dochodów i wydatków - czy można stosować jeden rachunek? Proszę o podanie schematu księgowań w zakresie przepływu środków.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można pobrać arkusz spisu z natury po ostatnim dniu roku obrotowego? Po 1 stycznia 2020 r. okazało się, że nie ujęto na arkuszach spisu z natury komputerów zakupionych z funduszy unijnych. Przewodniczący komisji rozliczył się z pobranych wcześniej arkuszy 20 grudnia 2019 r. Dodatkowy arkusz pobrał 3 stycznia 2020 r. w celu spisania nieujętych wcześniej komputerów. Spis dokonano na 31 grudnia 2019 r. Druki ścisłego zarachowania (między innymi arkusze spisu z natury) zostały spisane 31 grudnia 2019 r. Czy postąpiono prawidłowo, skoro z art. 26 ustawy o rachunkowości wynika, że inwentaryzację należy zakończyć do 15. dnia następnego roku.

czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa wprowadziła m.in. zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych. Sprawdź, o czym warto pamiętać.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową zajmującą się gospodarowaniem nieruchomościami. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wprowadzono zarządzeniem prezydenta miasta odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych w stosunku do podmiotów, które płynność finansowa ulegała pogorszeniu. Jednostka wystawia faktury za najem lokali użytkowych obciążając najemców czynszem za każdy miesiąc i odprowadza należny z tego tytułu VAT. Po stosownym udokumentowaniu przez podmiot pogorszenia się sytuacji finansowej na skutek ograniczenia działalności z powodu COVID-19, jednostka odstępuje od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu naliczonego czynszu. Czy jednostka ma traktować odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania jako umorzenie należności i w konsekwencji zobowiązana jest do zapłaty VAT do budżetu państwa? Czy można korygować wystawione faktury i w ten sposób obniżyć zobowiązanie podatkowego z tytułu VAT?

czytaj więcej »

Odpłatny odbiór przez samorząd dodatkowych odpadów (ponad ustalony limit odbioru bezpłatnego) jest realizacją zadania publicznego. Samorząd występuje tu jako organ publiczny. Usługa ta nie podlega zatem opodatkowaniu VAT.

czytaj więcej »

Organ podatkowy wypowiedział się w kwestii rozliczenia VAT dotacji otrzymanej na unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Poznaj stanowisko dyrektora KIS.

czytaj więcej »

wiper-pixel