WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak bezbłędnie prowadzić ewidencję na koncie 976
Wszystkie jednostki sektora publicznego, w których wystąpią wzajemne rozliczenia, są zobowiązane do wykazywania ich na koncie 976. Służy ono do rozliczeń między jednostkami, dla których dysponent części budżetowej lub jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie łączne, będące sumą sprawozdań jednostek podległych. Poznaj wskazówki eksperta, aby prowadzić prawidłowo ewidencję na koncie 976.

czytaj więcej »

Czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września 2020 r., umożliwienie wprowadzenia zmian w organizacji i warunkach pracy również do sytuacji istotnego wzrostu obciążenia funduszem wynagrodzeń czy też złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19 – takie zmiany zakłada kolejna już nowelizacja tarczy antykryzysowej.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z COVID-19 będziemy korygować fakturę dochodową (z poprzednich miesięcy) i zwracać nadpłatę kontrahentowi (jest to należność bez VAT). Jesteśmy jednostką budżetową i uzyskane w danym miesiącu dochody odprowadzamy na rachunek JST, w związku z tym zwrot nastąpi z bieżących wpłat dochodów, a przelew do JST powinniśmy sobie pomniejszyć o dokonane zwroty. Jak ma wyglądać zapis księgowy tych operacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy z funduszu alimentacyjnego sporządzamy sprawozdanie Rb-N i Rb-ZN?

czytaj więcej »

Pytanie: Jako samorządowa jednostka budżetowa realizujemy zadania związane z utrzymaniem dróg. Jeden z wykonawców realizujących budowę drogi nie dokonał naprawy powierzchni drogi w ramach należytego wykonania. W ramach zabezpieczenia mamy gwarancję ubezpieczeniową na należyte wykonanie umowy, chcemy zrealizować ww. gwarancję w banku. Proszę wskazać, jak powinniśmy zaksięgować pieniądze otrzymane z gwarancji. Czy powinny zostać przekazane na dochody organu, czy też należałoby utworzyć konto depozytowe i z tego konta zapłacić, np. za zastępcze wykonanie robót naprawy drogi?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy pracuje u nas na dwóch umowach na czas określony. Teraz chcemy mu dać trzecią na czas nieokreślony. Czy należy ją wręczyć 31 maja (tak jak to ma miejsce podczas wypowiedzenia), czy wystarczy pod koniec sierpnia podpisać z nim umowę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony w 2020 roku przez 8 miesięcy. Po tym okresie, a dokładnie we wrześniu, umowa na zastępstwo wygasa. Kiedy należy wypłacić nagrodę roczną za 2020 rok (trzynastkę). Czy w roku 2020 na koniec miesiąca, w którym umowa wygasa, czy do końca marca 2021 roku? Jesteśmy jednostką budżetową.

czytaj więcej »

wiper-pixel