WYDANIE ONLINE

Niewykonanie w terminie zobowiązania przez jednostkę, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty bądź nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności, stanowi łamanie zasad prawidłowej gospodarki finansowej.

czytaj więcej »

Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami, zadania w zakresie oświaty, nabór pracowników na stanowiska urzędnicze, działania na rzecz ograniczenia bezdomności – to tylko niektóre z obszarów, które Najwyższa Izba Kontroli podda ocenie w kolejnych kwartałach 2013 r.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie za pracę jest w sposób szczególny chronione przed potrąceniami. Niemniej jednak w przypadku świadczeń egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych, takich jak alimenty, można zaspokoić wierzyciela, dokonując zajęcia pensji dłużnika.

czytaj więcej »

Do kwot należnych z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez jednostki pomocy społecznej nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku ich nieopłacenia ośrodek nie musi także naliczać odsetek ustawowych. Takie stanowisko zajęła regionalna izba obrachunkowa w Warszawie w piśmie z 14 lutego 2013 r. (nr WA.023.8.2013).

czytaj więcej »

Odebranie gminom możliwości tworzenia spółek w przypadku istnienia niezaspokojonych potrzeb wspólnoty, z drugiej strony umożliwienie powiatom przystępowanie do podmiotów, których działalność wykracza poza sferę użyteczności publicznej – to główne skutki planowanej nowelizacji ustawy o gospodarce komunalnej i przepisów samorządowych.

czytaj więcej »

Czynności dotyczące zadań publicznych, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego (JST), są zwolnione z VAT, podczas gdy czynności podejmowane na podstawie umów cywilnoprawnych podlegają opodatkowaniu. Za opodatkowaniem inwestycji realizowanych przez JST nie zawsze idzie poprawne rozpoznanie czynności, a nawet odliczenie VAT od dokonanych zakupów.

czytaj więcej »

Nowe przepisy dopuszczają stosowanie więcej niż jednej metody ustalania opłat na obszarze danej gminy. Tym samym samorządy, które podjęły już uchwały ustalające stawki, będą mogły zmienić dotychczas przyjęte kryteria. Wprowadzone modyfikacje mają na celu zapewnienie samorządom elastyczności w organizowaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i lepszego dopasowania do potrzeb mieszkańców.

czytaj więcej »

Jednostki sektora budżetowego, które ewidencjonują operacje wynikające z kilku dowodów źródłowych łącznie, powinny sporządzić na tą okoliczność podsumowujący dokument zbiorczy – tak wynika z wniosków pokontrolnych przedstawionych przez regionalną izbę obrachunkową w Kielcach w piśmie z 18 lutego 2013 r. (nr WK-60.8.2012 736 2013).

czytaj więcej »

wiper-pixel