WYDANIE ONLINE

Umożliwienie księgowania na koncie 130 dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku JST, zwolnienie zakładów budżetowych z obowiązku prowadzenia analityki do konta 131 według klasyfikacji budżetowej, usunięcie akredytyw bankowych z katalogu operacji księgowanych na koncie 139 – to tylko niektóre ze zmian, jakie w zakresie księgowania środków pieniężnych JSFP wprowadziła ostatnia nowelizacja szczególnych zasad rachunkowości. Jak zatem w obecnym stanie prawnym prawidłowo ewidencjonować zdarzenia gospodarcze na tzw. „jedynkach”?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej był zatrudniony do 31 grudnia 2012 r. Od 27 grudnia 2012 r. przysłał za pośrednictwem poczty zwolnienie lekarskie, co pomniejszyło wypłacone wcześniej wynagrodzenie, które przelewane jest na dzień 25 danego miesiąca. Jak odzyskać nadpłaconą kwotę?

czytaj więcej »

Jednostka budżetowa planuje wynajem pomieszczeń. Czy może z tego tytułu osiągać dochody? W jaki sposób rozliczać pozyskane w ten sposób pieniądze? Czy należy utworzyć zupełnie odrębny rachunek bankowy?

czytaj więcej »

Ujednolicenie zasad ewidencji opłat za ustanowienie służebności gruntowej, dostosowanie paragrafów do przepisów nowej ustawy odziałalności leczniczej oraz prawo do ujęcia w klasyfikacji środków przeznaczonych na realizację zadań oświatowych realizowanych z programów rządowych – to niektóre zmiany wprowadzone kolejną nowelizacją klasyfikacji budżetowej.

czytaj więcej »

Zgodność z prawem samorządowych aktów wewnętrznych wydawanych na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinny badać regionalne izby obrachunkowe. Takie stanowisko prezentuje resort administracji i cyfryzacji.

czytaj więcej »

Kwestia wystawiania tzw. faktur pro forma nie została uregulowana w polskich przepisach podatkowych. Dokument ten nie stanowi ani potwierdzenia przychodu, ani dowodu na poniesienie kosztu. Mimo to, zarówno prywatni przedsiębiorcy jak i podmioty publiczne chętnie z niego korzystają.

czytaj więcej »

Pytanie: Ośrodek sportu i rekreacji zatrudnia na umowę zlecenie pracowników, którzy mają do wykonania określone czynności związane z organizacją zawodów sportowych, turniejów. Umowy zawarte są na okres od stycznia do grudnia 2013 r., oraz krótsze terminy. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie nie są pracownikami jednostki. Czy można im zaliczek na organizację opisanych czynności?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa wypłaciła w 2011 r. dodatek stażowy w wysokości 1.500 zł obok zasiłku macierzyńskiego. Z tego tytułu skorygowano RSA i DRA w 2013r. włączając dodatek stażowy do zasiłku macierzyńskiego. Jak zaewidencjonować tę sytuację na kontach bilansowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel