WYDANIE ONLINE

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, mimo swojej nazwy, ma charakter obligatoryjny. Ustalenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania trzynastki nie jest proste, gdyż regulacje zawierają wiele nieostrych lub niedookreślonych definicji.

czytaj więcej »

Wspólna obsługa administracyjna i finansowa samorządowych jednostek organizacyjnych, jedna instytucja realizująca wszelkie zadania z zakresu pomocy społecznej, przejęcie funkcji bibliotek szkolnych przez publiczne – to tylko cześć z propozycji Ministra Administracji i Cyfryzacji, które uproszczą procedury realizacji zadań samorządu.

czytaj więcej »

W tym roku jednostki mogą łatwiej skorzystać z „ulgi na złe długi” i skorygować podstawę opodatkowania VAT z nieściągalnych wierzytelności. Jest to możliwe już po upływie 150 dni od wymagalności faktury – a nie 180 jak dotychczas.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa posiada samochody służbowe. Zgodnie z zarządzeniem kierownika jednostki na 31 grudnia 2012 r. dokonano spisu z natury. Na ten dzień samochody zatankowano do pełna a otrzymane faktury zaksięgowano w koszty roku 2012. Pełne zbiorniki to zapasy paliwa, które będą zużyte i rozchodowane w następnym roku .Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Jak jednostka powinna zaksięgować to zdarzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Do kasy jednostki oświatowej jest wpłacana kwota za wynajem garażu. Składa się ona z czynszu, który po wpłacie na rachunek bankowy (Konto 130) jest odprowadzany jako dochód do starostwa oraz kwoty VAT. Podatek jednostka przelewa do urzędu skarbowego w pełnych złotych. Wpływ VAT z faktury jest przyjęty w groszach. Jak księgować różnice z zaokrągleń, które powstają na koncie 225 i 130 ( nadpłata lub niedopłata)? Jaki sposób księgowania przyjąć na wydzielonym rachunku dochodów, gdzie występuje podobna sytuacja w momencie świadczenia usług opodatkowanych VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Dom Pomocy Społecznej wybudował ze środków inwestycyjnych altanę ogrodową dla mieszkańców o wartość 43.400,00 zł – powierzchnia 62 m2. Faktura wystawiona była 30 sierpnia 2012 r. i zapłacona 15 września 2012 r. Następnie 14 września 2012 r. jako drugie zadanie została położona na wejściu do altany kostka brukowa- wartość faktury 4.501 zł. W ramach inwestycji 28 grudnia 2012 r. jako pierwsze wyposażenie zostały zakupione ławki i stoły do altany 10 ławek po 350 zł oraz 2 stoły po 500 zł. W jakiej wysokości i z jaką datą jednostka powinna przyjąć do ewidencji środek trwały – altanę ogrodową? Gdzie zakwalifikować w Klasyfikacji Środków Trwałych i jaką stawką amortyzować: altanę, plac przed altan oraz wyposażenie altany?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa na koniec III kwartału liczy odsetki ustawowe dla dłużników. Jeśli nie płacą oni dalej to na koniec IV kwartału również liczy odsetki. Czy jednostka powinna na każdy kwartał robić oddzielną notę?

czytaj więcej »

Pytanie: Starostwo powiatowe jest organizatorem różnego rodzaju konkursów dla dzieci i dorosłych. Nieodłącznym elementem tych konkursów bądź ich finału jest poczęstunek przygotowywany dla uczestników i zaproszonych gości. Czy koszt poczęstunku wynoszący około 3-4 zł na osobę, który ma formę szwedzkiego stołu będzie podlegał opodatkowaniu? Czy koszt poczęstunku w wysokości około 60 zł na osobę, który ma formę obiadu przygotowanego wyłącznie dla zaproszonych gości, podlega opodatkowaniu? Czy możliwe jest potraktowanie poniesionych na zakup poczęstunku wydatków jako kosztu promocji powiatu?

czytaj więcej »

Organ stanowiący może udzielać pomocy finansowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Jej wysokość nie może jednak przekroczyć kwoty ustalonej w uchwale– tak wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (znak: WA-0250/115/12).

czytaj więcej »

Od września 2013 r. warunki i tryb przyjmowania dzieci do przedszkoli będą należały jedynie do samorządów. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty przygotowanej przez ministerstwo edukacji.

czytaj więcej »

Pytanie: W ubiegłym roku u jednego z pracowników jednostki budżetowej zatrudnionego jednocześnie u innego pracodawcy, nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na początku stycznia 2013 r. do jednostki wpłynęło zawiadomienie z ZUS nakazujące dokonanie korekty dokumentów rozliczeniowych i zwrot nienależnie pobranych składek dla pracownika. W jaki sposób jednostka powinna ująć powyższe operacje w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

Od 1 marca 2013 r. wzrosną diety krajowe i zagraniczne. Pracownik po powrocie z podróży służbowej będzie mógł domagać się także zwrotu udokumentowanych wydatków na przejazdy płatnymi autostradami, parkowanie czy też opłaty za bagaż.

czytaj więcej »

Pytanie: W ubiegłym roku jednostka samorządowa sprzedała nieruchomość Skarbu Państwa. Cena na wniosek nabywcy została rozłożona na 10 rat rocznych, płatnych wraz z oprocentowaniem od niespłaconej części ceny równym stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Jaki procentowy udział w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej powinien przypaść jednostce w przypadku zapłaty oprocentowania od niespłaconej części ceny równym stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP?

czytaj więcej »

Brak terminowości zapłaty zobowiązań podatników, analityka do konta 800 według tytułu zwiększeń i zmniejszeń funduszu, niezachowanie porządku w ujmowaniu zwrotu kosztów w z urzędu pracy poniesionych na zatrudnienie osób do prac interwencyjnych– takie uchybienia stwierdziła kielecka RIO w skontrolowanej jednostce samorządu terytorialnego (znak: WK-60.26.4247.2012).

czytaj więcej »

wiper-pixel