WYDANIE ONLINE

Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, do końca marca 2013 r., muszą rozliczyć miniony rok przy użyciu nowych wzorów formularzy składających się na sprawozdanie finansowe. Ostatnia nowelizacja szczególnych zasad rachunkowości zmieniła m.in. sposób sporządzania rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu. W tym roku księgowi powinny zwrócić szczególną uwagę na zakres „informacji uzupełniających istotnych do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej”.

czytaj więcej »

PYTANIE: Jednostka oświatowa dofinansowała ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) wyjazd dziecka jednego z pracowników na ferie. Jej organizatorem było stowarzyszenie. Czy tego rodzaju świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych jako dopłata do wypoczynku?

czytaj więcej »

PYTANIE: W jednostce budżetowej funkcjonuje regulamin wewnętrzny dla zamówień poniżej 14.000 euro. Czy w przypadku konieczności zakupu drobnych, nieplanowanych produktów lub usług o wartości kilkudziesięciu złotych również należy go stosować?

czytaj więcej »

PYTANIE: Nauczyciel w 2012 r. otrzymał jednorazowy dodatek uzupełniający. Czy takie świadczenie należy uwzględnić przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

czytaj więcej »

PYTANIE: Jednostka samorządu terytorialnego wyznaczyła zakład komunalny (jednostkę budżetową) do poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Z tego tytułu wypłaca mu wynagrodzenie. Czy organ nadrzędny może potrącić środki finansowe przekazywane na działalność zakładu komunalnego o kwotę należną inkasentowi, skoro i tak jego wszystkie dochody zostaną zwrócone do budżetu?

czytaj więcej »

PYTANIE: W jednostce budżetowej funkcjonuje komisja socjalna, która rozpatruje, jakie świadczenie należą się pracownikom. Kolejne zebranie odbędzie się kilka dni po rozwiązaniu stosunku pracy z jedną z zatrudnionych osób. Czy zwalnianemu pracownikowi również należą się świadczenia socjalne?

czytaj więcej »

Pozostawienie wynagrodzeń w budżetówce na poziomie obowiązującym w 2012 r., decyzja o niezmiejszeniu odpisów na fundusz socjalny nauczycieli oraz zmiany w sposobie tworzenia i przekazywania uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – to najważniejsze dla przedstawicieli jednostek sektora budżetowego postanowienia zawarte w tzw. ustawie okołobudżetowej. Nowe przepisy obowiązującą od początku 2013 r.

czytaj więcej »

Zmiany w sposobie kwalifikacji środków na finansowanie zadań z zakresu oświaty, nowe objaśnienia do poszczególnych podziałek w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej – to tylko niektóre z modyfikacji, jakie przewiduje kolejna nowelizacja rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej.

czytaj więcej »

PYTANIE: Szkoła przekazała innej jednostce budżetowej sprzęt komputerowy. Wcześniej, w momencie zakupu, każdy z zestawów został całkowicie umorzony. Jaką wartość należy wpisać w umowie darowizny?

czytaj więcej »

Samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie zadań własnych w zakresie dróg w wysokości do 50% kosztów realizacji całego przedsięwzięcia – tak wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych. To znaczny wzrost, biorąc pod uwagę limit obowiązujący w latach poprzednich.

czytaj więcej »

PYTANIE: Pracownik urzędu, rozliczając się z kosztów podróży zagranicznej, dołączył do delegacji rachunek za hotel. Do którego paragrafu klasyfikacji zaliczyć taki wydatek?

czytaj więcej »

PYTANIE: Powiat zaciągnął kredyt na inwestycję realizowaną przez podległą jednostkę budżetową (dom pomocy społecznej, dalej: DPS). W dniu uruchomienia kredytu bank (BOŚ) zapłacił za faktury od wykonawców oraz pobrał i wypłacił należną prowizję dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). W budżecie powiatu może być wykazana wyłącznie kwota kredytu. Jak zatem zaksięgować prowizję pobraną należną BGK?

czytaj więcej »

PYTANIE: Gmina zawarła umowę ustanowienia służebności gruntowej w formie aktu notarialnego. Do którego paragrafu zaliczyć związane z tym opłaty należne właścicielowi nieruchomości oraz notariuszowi?

czytaj więcej »

PYTANIE:Pracownik jednostki budżetowej otrzymywał co miesiąc dodatkowe wypłaty za zastępowanie osoby przebywającej na zwolnieniu chorobowym. Czy wynagrodzenie to należy uwzględnić w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.?

czytaj więcej »

PYTANIE: Komenda straży pożarnej ze środków inwestycyjnych kupiła radioprzemiennik służący poprawie łączności. W której pozycji klasyfikacji środków trwałych należy ująć taki zakup?

czytaj więcej »

PYTANIE: W 2012 r. pracownik jednostki oświatowej przez 7 miesięcy pełnił obowiązki nauczyciela, a następnie przez 5 miesięcy pracował (w tej samej szkole) na stanowisku głównego księgowego. Czy z tytułu pracy w charakterze księgowego, z uwagi na nieprzepracowanie na tym stanowisku wymaganego pół roku, przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie roczne?

czytaj więcej »

PYTANIE: Instytucja kultury w ramach „Programu Rozwoju Bibliotek” otrzymała dotację na organizację spotkań z przedstawicielami innych tego rodzaju jednostek (koszty materiałów szkoleniowych plus koszty wyżywienia, poczęstunku, catering). W umowie dotacyjnej uzgodniono, że dotowany jest zobowiązany do wyodrębnienia w swojej ewidencji kont kosztów i przychodów. W jaki sposób jednostka powinna zaksięgować operacje związane z realizacją takiej umowy?

czytaj więcej »

PYTANIE: Przedstawiciele organu stanowiącego powiatu poprosili starostę o informację dotyczących stanowisk, stażu pracy oraz wynagrodzenia pracowników administracyjno-obsługowych starostwa. Zastrzegli, że nie potrzebują nazwisk poszczególnych pracowników. Podanie stanowiska oraz nazwy wydziału zidentyfikuje jednak jednoznacznie osoby, których dotyczą dane. Czy starosta ma obowiązek podać takie informacje?

czytaj więcej »

PYTANIE: W ubiegłym roku jednostka budżetowa wykupiła roczną licencję programu antywirusowego, którą zaksięgowała jako wartość niematerialną i prawną. W tym roku, po wygaśnięciu praw, jednostka zamierza nabyć inny program (również na rok). Jak zaksięgować likwidację nieużywanego oprogramowania oraz zakup kolejnej licencji?

czytaj więcej »

wiper-pixel