WYDANIE ONLINE

Ostatnia nowelizacja szczególnych zasad rachunkowości wprowadziła nowe wymogi dotyczące sposobu prezentowania informacji w sprawozdaniu finansowym jednostek sektora finansów publicznych (JSFP). W praktyce oznacza to, że jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, do końca marca 2013 r., będą musiały rozliczyć miniony rok przy użyciu nowych wzorów formularzy. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo, na co zwrócić szczególną uwagę, uzupełniając poszczególne elementy bilansu JSFP za 2012 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica szkoły (księgowa), upoważniona do wykonywania przelewów bankowych, wpłacała na swoją korzyść zawyżone wynagrodzenie oraz pieniądze za fikcyjne faktury (na konto osobiste). Kradzież ujawnił dyrektor jednostki, a księgowa została zwolniona w trybie natychmiastowym. Po ustaniu zatrudnienia, była księgowa wpłaciła większość należności na konto jednostki. Jak zaksięgować zdarzenia gospodarcze związane z opisaną sytuacją?

czytaj więcej »

PYTANIE: Gminna jednostka budżetowa podpisuje umowy barterowe, których istotą jest wymiana towarów lub usług bez użycia pieniędzy. Czy mimo tego, że wzajemne świadczenia odbywają się bez pobrania należności, jednostka powinna przelewać środki między rachunkiem wydatków a rachunkiem dochodów? Czy należy wówczas stosować konto 221 „Należności budżetowe”?

czytaj więcej »

Prawidłowe rozliczenie płac pracowników jednostek sektora publicznego wymaga znajomości odpowiednich wskaźników. Z początkiem roku część z nich uległa modyfikacji. W stosunku do poprzedniego roku zmieniły się m.in.: wysokość minimalnego wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, wysokość dodatku nocnego. Bez zmian pozostały natomiast wielkości określone w skali podatkowej oraz stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne.

czytaj więcej »

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego oraz wprowadzenie 26-tygodniowego urlopu rodzicielskiego do wykorzystania przez matkę lub ojca – to rozwiązania, które przewiduje projekt nowelizacji ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Korzystne zmiany obejmą również rodziców adopcyjnych.

czytaj więcej »

PYTANIE: W jednostce oświatowej funkcjonują pożyczki mieszkaniowe, które są oprocentowane w wysokości 3%. Czy jednostka wykonująca czynności związane z udzielaniem takich pożyczek musi zapłacić VAT i podatek dochodowy? Czy istnieje możliwość zrezygnowania z oprocentowania, wprowadzając zmiany do regulaminu ZFŚS?

czytaj więcej »

PYTANIE: W jaki sposób w księgach rachunkowych jednostki budżetowej za 2012 r. rozliczyć zwrot podatku od nieruchomości z gminy za lata 2008–2012?

czytaj więcej »

PYTANIE: Pracownik jednostki budżetowej od kwietnia 2012 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego otrzymywał rentę z tytułu niezdolności do pracy, w związku z czym w listopadzie 2012 r. rozwiązał umowę o pracę. Czy takiemu pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.? Jak kwestia „trzynastki” będzie wyglądała u pracownika, który od lutego 2012 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim i po okresie zasiłkowym przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym do końca roku?

czytaj więcej »

PYTANIE: Pracownik samorządowy zatrudniony w urzędzie gminy otrzymuje z ZUS świadczenie rehabilitacyjne. Czy urząd gminy, jako pracodawca, postępuje prawidłowo, wypacając mu jednocześnie dodatek stażowy?

czytaj więcej »

PYTANIE: Na podstawie umowy użyczenia gmina przekazała budynek na cele działalności zakładu opieki zdrowotnej (SPZOZ). W związku z tym jednostka samorządu terytorialnego (JST) nakazała zakładowi regulować podatek od nieruchomości. Czy SPZOZ faktycznie powinien płacić ten podatek? Zakład w zakresie organizacyjnie nadzorowany jest przez gminę.

czytaj więcej »

PYTANIE: W wewnętrznym regulaminie zamówień nieprzekraczających 14.000 euro funkcjonuje zapis, zgodnie z którym: „w przypadku zamówienia od 2.000 do 6.000 euro należy wykonać notatkę uzasadniającą postępowanie i przeliczyć wartość zamówienia”. Jaki średni kurs NBP przyjąć w tym celu? Czy powinien to być kurs z dnia sporządzenia notatki, czy może z poprzedniego dnia roboczego?  

czytaj więcej »

PYTANIE: Z którego paragrafu jednostka budżetowa powinna zapłacić za wyjazdowe szkolenie bhp swoich pracowników? Na otrzymanej fakturze za udział w konferencji szkoleniowej zostały wyszczególnione pozycje: „nocleg” oraz „opłata klimatyczna”.

czytaj więcej »

PYTANIE: Czy na stanowisko skarbnika gminy, pełniącego jednocześnie funkcję kierownika referatu finansów, można zatrudnić osobę ze średnim wykształceniem?

czytaj więcej »

PYTANIE: Jednostka budżetowa zmodernizowała monitoring stanowiący środek trwały. Koszt rozbudowy systemu o dodatkowy rejestrator wyniósł 2.400 zł. Całość poniesionych nakładów została zaksięgowana na koncie 401. Czy w takim przypadku jednostka powinna zastosować dokument OT „Przyjęcie/ulepszenie środka trwałego”, czy może wystarczy dołączenie kserokopii faktury?

czytaj więcej »

PYTANIE: Pracownik jednostki budżetowej kupił z własnych środków kartę pamięci do aparatu fotograficznego będącego własnością jednostki. Wartość aparatu jest równa 4.000 zł. Karta została zakupiona za cenę 40 zł. Jak zaksięgować operacje związane z taką sytuacją?

czytaj więcej »

wiper-pixel