WYDANIE ONLINE

Wysokość dodatkowego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi jednostki powinny zaksięgować w tym roku, za który była wypłacona trzynastka. Zasada memoriału wskazuje bowiem, że koszty należy ująć w księgach rachunkowych w tym samym okresie, co osiągnięte przychody.

czytaj więcej »

Przekazywanie sprawozdań drogą elektroniczną, składanie formularzy co kwartał, wprowadzenie obowiązku sporządzania nowego zestawienia – to zmiany wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nowa formuła będzie obowiązywała po raz pierwszy w stosunku do sprawozdań za pierwszy okres sprawozdawczy 2014 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Publiczne przedszkole integracyjne jest prowadzone przez kościelną osobę prawną. Jak może wykorzystać dotacje oświatowe? Czy można środki z dotacji wykorzystać na szkolenie dla księgowej, które kosztuje 650 zł i trwa 72 godziny? Czy jest jakiś katalog kosztów, który mówi co można zakwalifikować do wydatków bieżących? Czy wymianę komputera, który się psuje, a na którym prowadzona jest księgowość i opłaty ZUS, też można opłacić z takiej dotacji?

czytaj więcej »

Łatwiejsze tworzenie funduszy, realizacja wspólnych projektów przez kilka gmin, większe wsparcie państwa to tylko kilka zmian, które wprowadza nowelizacja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o systemie oświaty dopuszczają możliwość przekazania przez gminę prowadzenia szkoły innej osobie prawnej lub osobie fizycznej jedynie w przypadku szkoły, do której uczęszcza nie więcej niż 70 uczniów. Przekazana szkoła pozostaje ogólnodostępną, bezpłatną dla ucznia szkołą publiczną.

czytaj więcej »

Zakaz wypłaty wynagrodzenia wykonawcy w przypadku nieprzedstawienia dowodu zapłaty podwykonawcom oraz umożliwienie przelania środków firmie podwykonawczej bezpośrednio przez jednostkę publiczną - to główne zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami, wystawiamy faktury korekt dotyczących rozliczeń mediów za lata ubiegłe. Kiedy powstawał obowiązek podatkowy z tytułu faktur zarówno korygujących zmniejszających, jak i zwiększających należność w 2013 roku, z uwzględnieniem przepisów przejściowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami, wystawiamy faktury za najem, media, dzierżawę. Od 2014 roku obowiązek podatkowy z tytułu ww. usług powstaje w okresie, w którym podatnik wystawia fakturę VAT z tego tytułu. Czy w przypadku sprzedaży ww. usług na fakturze trzeba podawać konkretną datę okresu rozliczeniowego dokonania czynności (np. 01.01.2014–31.01.2014), czy można wskazać to w formie ogólnej, np. za 01/2014?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową wynajmującą pomieszczenia najemcy i obciążamy go za czynsz i za media. Od powierzchni wynajętej najemcy płacimy podatek od nieruchomości. Jak powinno się dokonać obciążenia najemcy za ww. podatek: fakturą, notą czy innym dokumentem?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy szkołą publiczną i planujemy zakup oprogramowania typu Microsoft Office. Czy taki zakup jest zwolniony z VAT, jeżeli jest to wydatek przeznaczony na rzecz działalności jednostki? Jakie czynności należy spełnić, gdyby się okazało, że szkoła ma możliwość odliczenia VAT na zakup programów komputerowych? W takim przypadku ciężar odliczenia podatku VAT leży po stronie sprzedawcy oprogramowania czy po stronie nabywcy?

czytaj więcej »

Używanie prywatnego sprzętu w pracy jest dopuszczalne w jednostkach sektora finansów publicznych. Pracownicy mają wtedy prawo do otrzymania ekwiwalentu. Trzeba jednak pamiętać, że taki wydatek należy właściwie udokumentować.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa wypłaciła pracownikowi w 2013 roku błędnie wyliczone wynagrodzenie urlopowe oraz dodatek za III zmianę. Jak należy prawidłowo postąpić przy obliczaniu podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, biorąc pod uwagę źle wypłacone składniki płacowe?

czytaj więcej »

Rozporządzenie dotyczące sprawozdań w zakresie operacji finansowych ogranicza obowiązek sporządzana zestawień do trzech rodzajów: Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN. Ponadto jeśli jednostka wykryje błąd, nie zawsze musi korygować sprawozdanie, wystarczy notatka z datą wykrycia nieprawidłowości.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. Na koniec kwartału posyłamy dłużnikom wezwania do zapłaty, w których podajemy wysokość należności wraz z zestawieniem niezapłaconych faktur oraz wysokość naliczonych odsetek. Na początku następnego kwartału odsetki te są wyksięgowane. W momencie wpłaty zaległości na nasze konto naliczamy odsetki, a wpłata jest księgowana jako zapłata należności głównej i odsetek. Jak postąpić w przypadku gdy pod koniec roku dłużnik wpłacił należność główną bez naliczonych odsetek, a w naszych księgach ta wpłata została rozksięgowana jako zapłata zaległości i zapłata naliczonych wcześniej odsetek? Kontrahent nie potwierdza salda występującego w naszych księgach.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. W 2012 roku odbył się remont podjazdu dla niepełnosprawnych. Niestety, całkowita kwota została zaksięgowana w koszty miesiąca otrzymania faktury. Remont podjazdu został zaksięgowany Wn 402 „Usługi obce” i Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami”, zaś umorzenie zapisem Wn 011 „Środki trwale” i Ma 071 „Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”. Takie dane są nieprawidłowe, jak dokonać korekty?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa przekazuje gminie kostkę na budowę chodnika przy drodze powiatowej. Gmina realizuje zadanie budując chodnik. Czy gmina powinna przekazać wartość chodnika dokumentem PT, a jednostka przyjąć tę wartość jako środek trwały? Kto odpowiada za utrzymanie chodnika?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa jest właścicielem spółki w 100%. Jednostka dokonała obniżenia i następnie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 800.000 zł w formie gotówki. W jaki sposób zaksięgować te operacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa realizuje inwestycje. Wykonawca zostanie obciążony karą umowną, po odwołaniu się do sądu na zasadzie ugody część kary zostaje umorzona. Czy po ugodzie sądowej należy podnieść wartość środka trwałego tej inwestycji, jeśli ugoda została zapisana przez zarząd jako zadanie inwestycyjne?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka otrzymuje dwie oddzielne faktury na dystrybucję energii elektrycznej i zużycie energii elektrycznej. Czy faktura za dystrybucję energii powinna być księgowana na zużycie energii, czy też w koszty usług obcych?   

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka pożarnicza (mająca charakter ochotniczy) wystąpiła do gminy o dofinansowanie zakupu agregatu w kwocie 600 zł. Jak zakwalifikować otrzymaną dotację?

czytaj więcej »

wiper-pixel