WYDANIE ONLINE

Zapewnienie zgodności obrotów kont syntetycznych z sumą obrotów kont analitycznych to zaleta prowadzenia dodatkowej ewidencji do kont głównych. Prowadząc taką ewidencję w jednostce, warto pamiętać, żeby zgodność ta była sprawdzana na koniec każdego okresu sprawozdawczego za pomocą zestawienia obrotów i sald poszczególnych kont, co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg – obowiązek ten wynika z ustawy o rachunkowości.

czytaj więcej »

Środki pieniężne otrzymane w darowiźnie i wpłacone do kasy nie są wykazywane z zestawieniu Rb-UN. Trzeba jednak pamiętać, aby ich nie pominąć, sporządzając formularz Rb-N.

czytaj więcej »

Kontrola dokumentacji dotyczącej operacji gospodarczych i finansowych, nadzór nad realizacją budżetu, badanie zgodności z planem kont – to główne zadania skarbnika gminy. Ma on więc prawo także do nadzoru faktur, które jednostka otrzymuje.

czytaj więcej »

W celu ustalenia obszaru i kodu wydatków strukturalnych związanych ze szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe pracowników należy brać pod uwagę tematykę szkolenia, a nie źródło jego finansowania.

czytaj więcej »

Jednostki budżetowe mogą występować jako podatnicy podatku od środków transportowych. Są wówczas zobowiązane do uiszczenia należności z tytułu posiadanych (zarejestrowanych) pojazdów, takich jak np. autobusy szkolne. Aby ustalić wysokość podatku, należy prawidłowo określić wysokość stawki.

czytaj więcej »

Przyznając pomoc materialną za wyniki sportowe, trzeba pamiętać o zapłaceniu nie tylko składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ale także podatku od uzyskanych dochodów z tego tytułu. Tylko w przypadku uczniów jednostka będzie zwolniona z obowiązku ich ubezpieczenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zatrudnia 46-letniego emeryta (byłego żołnierza zawodowego). W maju 2011 roku urodziła mu się córka. Do tej pory z urlopu wychowawczego korzystała żona, pracownik od 1.03.2014 r. postanowił zwolnić żonę z tego obowiązku i sam iść na urlop wychowawczy. Czy emeryt ma prawo do urlopu wychowawczego? Jeżeli tak, to na jakich zasadach i jak go należy zgłosić do ubezpieczeń?

czytaj więcej »

Jednostki budżetowe mogą korzystać zarówno z kart debetowych, jak i kredytowych. Aby uniknąć posądzenia o niegospodarność, warto przypisać kartę płatniczą do danego pracownika i ewidencjonować na koncie „Pozostałe rachunki z pracownikami”

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. Na koniec kwartału posyłamy dłużnikom wezwania do zapłaty, w których podajemy wysokość należności wraz z zestawieniem niezapłaconych faktur oraz wysokość naliczonych odsetek. Na początku następnego kwartału odsetki te są wyksięgowane. W momencie wpłaty zaległości na nasze konto naliczamy odsetki, a wpłata jest księgowana jako zapłata należności głównej i odsetek. Jak postąpić w przypadku gdy pod koniec roku dłużnik wpłacił należność główną bez naliczonych odsetek, a w naszych księgach ta wpłata została rozksięgowana jako zapłata zaległości i zapłata naliczonych wcześniej odsetek? Kontrahent nie potwierdza salda występującego w naszych księgach.

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce budżetowej stwierdzono niedobór materiałów w użytku. Komisja uznała winę pracownika i postanowiła obciążyć go kosztami niedoboru w cenie zakupu. Sytuacja podobna do takiej, w której brakuje środka trwałego całkowicie umorzonego, jaką kwotą wówczas obciążyć winowajcę?

czytaj więcej »

Pytanie: Gminna biblioteka publiczna otrzymała od osoby fizycznej w darowiźnie kwotę pienieżną na zakup książek i bieżące utrzymanie jednostki. Jak zaewidencjonować w księgach otrzymanie takiej sumy?

czytaj więcej »

Pytanie: W starostwie powiatowym konta 229 i 231wykazują salda obustronne przy braku zobowiązań i należności. Zostały one zaksięgowane w następujący sposób: naliczenie płac Wn 404 „Wynagrodzenia” Ma 231-02 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” – 1000 zł; wypłata wynagrodzenia Wn 231-01 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki” – 1000 zł. W ostateczności na koncie 231 widnieją następujące księgowania:231-01 1000 zł; 231-02 1000 zł. Per saldo wynosi 0,00. Czy takie księgowanie jest prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka zrealizowała inwestycje w formie placu zabaw dla dzieci. Faktury zostały wystawione na projekt budowlany oraz na realizację zadania pt „Zagospodarowanie placu zabaw”. W ramach zadania zostały zakupione zabawki, zbudowana palisada, zakupiono ławki i kosze na śmieci. Czy można przyjąć inwestycję jako całość, zaliczyć do rodzaju 290 „Odpisy aktualizujące należności” i umarzać stawką 4,5%, czy trzeba ustalić wartość jednostkową poszczególnych urządzeń do grupy 2 lub 8?

czytaj więcej »

Niedopuszczalne jest obniżenie kwoty podatku należnego o VAT naliczony w związku z realizacją elektronicznej informacji przestrzennej. Wykonywane w jego ramach czynności nie mają bowiem charakteru usługi.

czytaj więcej »

Inspektorzy skontrolują poprawność zawieranych umów cywilnoprawnych oraz przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. W zakresie działalności jednostek publicznych swoją uwagę kontrolerzy skupiają zwłaszcza na instytucjach kultury oraz na jednostkach oświatowych i pomocy społecznej.

czytaj więcej »

Mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety – wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK w jednostkach administracji publicznej oraz spółkach komunalnych i skarbu państwa. Jednak w tym przypadku nie jest to spowodowane nierównym traktowaniem ze względu na płeć.

czytaj więcej »

Grunty czy budynki, które są władnością państwa, którymi zarządza gmina, należy ujmować w ewidencji pozabilansowej – tak wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel