WYDANIE ONLINE

Jednostki sektora finansów publicznych, księgując przyjęcie wytworzonego środka trwałego, muszą pamiętać o poprawnym ustaleniu jego wartości początkowej. W tym celu należy zsumować wszystkie koszty poniesione w czasie jego budowy, zarówno te bezpośrednie, jak i pośrednie.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa wystawiła fakturę korygującą zmniejszającą kwotę netto i VAT należny. Nie będzie miała jednak potwierdzenia odbioru faktury, ponieważ odbiorca zmarł. Nie obniży kwoty VAT w rozliczeniu z urzędem skarbowym i nie ujmie tej faktury w ewidencji sprzedaży. Czy w tej sytuacji należy nierozliczony VAT zaksięgować w pozostałe koszty operacyjne?

czytaj więcej »

Gminy powinny uwzględnić otrzymane informacje w dokumentach przestrzennych w ciągu 18 miesięcy. Jeśli jednak sejm zaakceptuje rządową propozycję, ten czas się wydłuży do 30 miesięcy.

czytaj więcej »

W określonych sytuacjach możliwe jest utworzenie sołectwa w mieście, ale jedynie na terenach, którym można przypisać cechy obszarów wiejskich. Tak postanowił Naczelny Sąd Administracyjny w sześciu wyrokach z 4 lutego 2014 r. (sygn. II OSK 2910/13, II OSK 2911/13, II OSK 2912/13, II OSK 2913/13, II OSK 2914/13, II OSK 2915/13).

czytaj więcej »

Samorząd, którego plan wydatków zmienił się w trakcie roku, nie musi od razu weryfikować kwot dotacji przekazanych niepublicznym placówkom. Ewentualny zwrot lub dopłata powinny zostać zrealizowane dopiero po zakończeniu roku budżetowego.

czytaj więcej »

Każdy uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację z urzędu. Rodzice nie muszą ponosić z tego tytułu żadnych kosztów. Inaczej jest z duplikatem. W tym przypadku placówka może, a wręcz powinna pobrać opłatę.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy koszty upomnień od należności wymagalnych należy wykazać w sprawozdaniu Rb-N? Niektóre źródła traktują je jako należność uboczną, ale z drugiej strony przy klasyfikowaniu poszczególnych tytułów istotny jest ich charakter, a nie sama nazwa.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa (środowiskowy dom samopomocy) chce zmienić stanowisko oraz zakres obowiązków pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na czas nieokreślony jako pedagog. Zmiana wiązałaby się z podziałem 1 etatu na: 1/4 etatu pedagoga i 3/4 terapeuty. Czy należy wypowiedzieć obowiązującą umowę (jeśli tak, to co podać w przyczynach wypowiedzenia), czy można angażem dokonać zmiany?

czytaj więcej »

Pytanie:Gmina dokonała dostawy nieruchomości dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w 2010 roku ze stawką 22%. Cena nieruchomości została rozłożona na 10 rat (10 lat) płatnych do 31 marca każdego roku. W dacie dostawy nieruchomości gmina naliczyła VAT należny od całej ceny nieruchomości wraz z VAT należnym od wartości oprocentowania naliczonego od zaległości rozłożonej na raty na okres 10 lat wg stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP wraz z oprocentowaniem należnym za dany rok. W kolejnych latach płatność nabywcy zmienia się w związku ze zmianą stopy redyskonta wg stanu na 1 stycznia danego roku. Czy naliczone oprocentowanie stanowi element ceny nieruchomości?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły zorganizował wyjazdową imprezę integracyjną dla nauczycieli i pracowników administracyjnych, którą opłacił z funduszu socjalnego. Jak należy opisać otrzymany rachunek, aby osoby zatrudnione nie musiały płacić podatku dochodowego?

czytaj więcej »

Gminy mają prawo ustalić zapłatę za wjazd na teren cmentarza firm pogrzebowych. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. I OSK 1901/13.

czytaj więcej »

Kwoty potrącane z faktury wykonawcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy stanowią dochód jednostki budżetowej, trzeba więc ująć je w sprawozdaniu Rb-27S.

czytaj więcej »

wiper-pixel