WYDANIE ONLINE

Błędne ustalenie czy dane prace przeprowadzone w jednostce były modernizacją lub ulepszeniem mogą skutkować poważnymi konsekwencjami. Rozpatrując tego typu zdarzenia zawsze trzeba pamiętać, że przypisanie wydatków do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej uzależnione jest od wielu czynników.

czytaj więcej »

W skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu terytorialnego powinny zostać ujęte tylko te wartości, które zostały osiągnięte/poniesione w wyniku transakcji z jednostkami nienależącymi do grupy kapitałowej. Podstawową implikacją takiego stanu rzeczy jest potrzeba i konieczność dokonania stosownych wyłączeń konsolidacyjnych.

czytaj więcej »

Jednostka Państwowej Straży Pożarnej zatrudnia strażaków, za których nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Chcąc się dodatkowo zabezpieczyć, funkcjonariusze opłacają dobrowolne składki np. w ramach działania powszechnego zakładu ubezpieczeń. Jakie zasady należy stosować przy potrącaniu tego typu należności? Czy mają tu zastosowanie regulacje Kodeksu pracy?

czytaj więcej »

Dom kultury musi oddać pracownikom dzień wolny za 1 listopada 2014 r. Czy może wyznaczyć taki dzień 20 czerwca 2014 r.?

czytaj więcej »

Jednostka zatrudnia pracownika na kilka etatów. Ostatnio uległ on wypadkowi w pracy w jednym z zakładów. Zwolnienia lekarskie we wszystkich zakładach są płatne 100%. Czy składając ZUS IWA za 2014 rok, zakład pracy musi uwzględnić wypadek przy pracy tego pracownika?

czytaj więcej »

Resort finansów znowelizował rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Nowe przepisy likwidują zwolnienie z VAT dla sprzedaży samochodów osobowych kupionych z częściowym odliczeniem.

czytaj więcej »

Jednostka budżetowa zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. Sporządza korekty deklaracji VAT za lata ubiegłe ze względu na niezastosowanie odpowiedniej stawki VAT do mediów dotyczących usługi najmu. Faktury korekty będą dotyczyły zwiększenia stawki podatku za media, ze stawki 8% na stawkę 23%, tak jak świadczona usługa najmu za lokale użytkowe. Czy jednostka musi posiadać potwierdzenie odbioru korekt?

czytaj więcej »

Jednostka budżetowa zabudowała kuchnię. Wydatek został zrealizowany z paragrafu 4300 na kwotę 3420,20. Czy wydatki z tego paragrafu podlegają przyjęciu na środki trwałe bądź pozostałe środki trwałe?

czytaj więcej »

Gmina chce kupić komputery do pracowni szkolnej i zaklasyfikować jako wydatek majątkowy oraz do paragrafu 6060. Cała wartość zadania wyniesie 40.000 zł, natomiast pojedynczego komputera około 2.000 zł; dodatkowo zostanie w ramach zadania zakupionych kilka drukarek oraz projektor. Czy takie zakupy można zrealizować jako wydatek inwestycyjny?

czytaj więcej »

Samorządowy zakład budżetowy księguje opłaty na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na których kontach należy je ewidencjonować?

czytaj więcej »

Samorządowa jednostka budżetowa (DPS) korzysta z elektronicznego systemu opłat za korzystanie z płatnych dróg – viaTOLL. Zarówno przedpłatę na poczet opłaty i kaucję za urządzenie viaBOX księgujemy na koncie pozostałych rozrachunków – 240. Naszym zdaniem pozostające na dzień bilansowy saldo konta 240 odpowiadające wartości kaucji oraz nierozliczonej przedpłaty wykazuje się w bilansie w aktywach w wierszu B.II.1 (należności z tytułu dostaw i usług). W której pozycji bilansu ujmuje się rozrachunki z tytułu przedpłaty na poczet opłaty elektronicznej w systemie viaTOLL oraz kaucję wpłaconą za urządzenie viaBOX?

czytaj więcej »

W strukturze Domu Pomocy Społecznej (samorządowej jednostki budżetowej) funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej. Na zajęcia uczęszczają mieszkańcy i osoby z zewnątrz. Na działalność warsztatów jednostka otrzymuje środki z PFRON i dotację z jednostki nadrzędnej. Środki te nie są w budżecie Domu Pomocy. Traktowane są jako inne fundusze – konto 853. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi ze środków WTZ refundowane są częściowo media oraz paliwo za dowóz uczestników na zajęcia samochodem jednostki. Jak ująć w księgach to zdarzenia gospodarcze? Jednostka ma sporządzoną kalkulację zużycia energii, wody, gazu w pomieszczeniach WTZ. Jest również w stanie na podstawie kart drogowych wyliczyć, jakie jest w miesiącu zużycie paliwa z tytułu dowozu uczestników warsztatów na zajęcia.

czytaj więcej »

Jednostka samorządu terytorialnego chce kupić samochód. Czy możliwy jest taki zakup na raty, jakie są zasady oraz księgowania przy takim zakupie?

czytaj więcej »

wiper-pixel