WYDANIE ONLINE

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości zobowiązane są do ewidencjonowania w okresie sprawozdawczym każdego zdarzenia, które w tym okresie wystąpiło. Podstawą zapisów są dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych.

czytaj więcej »

Ministerstwo administracji i cyfryzacji podtrzymuje pomysł stworzenia centrów usług wspólnych. To dobra wiadomość dla gmin, które będą mogły zaoszczędzić na obsłudze finansowej podległych podmiotów. Niestety, w przypadku księgowych, zatrudnionych zwłaszcza w mniejszych jednostkach organizacyjnych, istnieje realna obawa utraty pracy.

czytaj więcej »

Teatry, muzea czy biblioteki mają osobowość prawną. Skutkuje to dużą ich samodzielnością finansową. Gmina nie powinna więc upoważniać kierowników takich podmiotów do zaciągania zobowiązań niezbędnych do zachowania ciągłości działania.

czytaj więcej »

Skuteczniejsze odzyskiwanie należności pieniężnych i zwiększenie wpływów do budżetu państwa – to główne cele przedstawionego przez prezesa Rady Ministrów projektu modernizacji zasad wynagradzania członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach skarbowych, wykonujących czynności egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka kultury sporządza plan finansowy. Jak ująć w takim planie dotację celową na wydatki inwestycyjne? Dotację taką jednostka księguje na koncie 845 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Z tego konta, po rozliczeniu konta 080 „Środki trwałe w ulepszeniu” z kontem 011 „Środki trwałe” i ustaleniu kwoty amortyzacji, dotacja ta jest sukcesywnie rozliczana z kontem z grupy 7. Z konta 845 przeksięgowywana jest na konto 741 „Dotacje z UE”.

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa instytucja kultury – dom kultury – w swoich strukturach organizacyjnych ma bibliotekę. Otrzymuje dwie dotacje: jedną na bibliotekę, a drugą na pozostałą działalność kulturalną. Instytucja ma jeden NIP, regon, nazwę, jednego dyrektora i jeden wpis do rejestru instytucji kultury. W statucie ma zapis, że prowadzi działalność biblioteczną. Czy w związku z powyższym może przeznaczyć część przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług kulturalnych (np. opłaty za zajęcia) lub innych (wynajem sali) na rzecz kosztów biblioteki, w przypadku gdy otrzymana dotacja dla biblioteki okaże się niewystarczająca?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona na pełen etat w kwietniu br. zaczyna urlop wychowawczy. Czy podstawę składek tego urlopu wylicza się z okresu poprzedzającego bezpośrednio urlop wychowawczy (przebywała na urlopie macierzyńskim i wypoczynkowym), czy z okresu faktycznie przepracowanego (przed zwolnieniem lekarskim związanym z ciążą)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy teatru wyjechali na festiwal do Gliwic, samochodem służbowym 7 maja 2014 r o godz. 10:00. W tym dniu otrzymali kolację. Z dnia 7 maja 2014 r. na 8 maja zapewniono im bezpłatny nocleg wraz ze śniadaniem. 8 maja otrzymali również obiad. Wyjechali o godz. 13:00 a na miejscu byli o godz. 20:50. Jak wyliczyć dietę krajową?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica uległa wypadkowi przy pracy i stara się o jednorazowe odszkodowanie.

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka oświatowa prowadzi stołówkę z całodziennym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja). Czy może ona sprzedawać posiłki pracownikom administracji i obsługi bez odprowadzania VAT? Jako szkoła nie jest płatnikiem VAT, a roczna wartość sprzedawanych posiłków to ok. 6.000 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa kilka lat temu zawarła umowy najmu, polegające na udostępnieniu pomieszczeń szkoły klubowi sportowemu i firmie gastronomicznej. W umowach nie ma zapisu dotyczącego na podstawie jakiego dokumentu najemcy mają uiszczać należności. Podana jest tylko kwota i termin dokonywania wpłat. Jaki dokument należy wystawiać najemcom? Jednostka nie jest podatnikiem VAT. Ponadto wynajem pomieszczeń nie jest działalnością statutową jednostki i dochody z tego tytułu księguje ona na koncie 760. Czy jest to prawidłowe?

czytaj więcej »

Aport stanowi rzeczowy wkład wnoszony do spółki, pokrywający część udziałów lub akcji. W formie aportu wniesione mogą być elementy rzeczowych aktywów trwałych, np. urządzenia produkcyjne, nieruchomości i samochody oraz wartości niematerialne i prawne, np. patenty i licencje.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymała od poborcy skarbowego opłatę. Z należności głównej pobrano opłatę komorniczą oraz bankową. Wpłatę od komornika zaksięgowano Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki – subkonto dochodów” i Ma 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Opłatę komorniczą oraz opłatę bankową – Wn 761 „Pozostałe koszty operacyjne” oraz Ma 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. W sprawozdaniu Rb-27ZZ wykazała w kolumnie „Dochody przekazane oraz dochody wykonane” otrzymaną należność. Czy pobrana opłata komornicza i opłata bankowa powinna być wykazana w sprawozdaniu? Czy księgowania są prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa naliczyła i wypłaciła wynagrodzenia swoim pracownikom. Operacje te ewidencjonuje na kontach 229 i 231. Czy mogą one wykazywać salda obustronne przy braku zobowiązań i należności, np. naliczenie płac – 404 / 231-02 1.000 zł oraz wypłata wynagrodzenia – 231-01 / 130 również 1.000 zł. W ostateczności na koncie 231 widnieją następujące księgowania: 231-01 / 231-02 po 1.000, / 1.000, a per saldo wynosi 0,00.

czytaj więcej »

Pytanie: Gminna biblioteka publiczna (samorządowa instytucja kultury) otrzymała od osoby fizycznej w darowiźnie kwotę pieniężną z przeznaczeniem na zakup książek i bieżące utrzymanie jednostki. Jak zaewidencjonować w księgach otrzymanie takiej kwoty?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa – szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest urząd Miejski, od 1 stycznia posiada wydzielony rachunek, na którym gromadzi dochody. Na których kontach ewidencjonować: wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za duplikaty świadectw, dochody ze sprzedaży złomu, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty ZUS i US oraz odsetki bankowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa nie przeprowadziła inwentaryzacji środków niskocennych,zaksięgowanych na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” (do 3.500 zł) i jednocześnie na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych”. Czy jednostka naruszyła dyscyplinę finansów publicznych?

czytaj więcej »

wiper-pixel