WYDANIE ONLINE

Nieprzewidziane zdarzenia losowe, które wywołały ubytek w mieniu jednostki i są stratą nadzwyczajną, trzeba księgować na koncie 771. Natomiast odszkodowania uzyskane z tego tytułu ujmuje się na koncie 770 „Zyski nadzwyczajne”.

czytaj więcej »

Jednostki sektora finansów publicznych, które występują w roli organów podatkowych, mają możliwość przyjmowania rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe.

czytaj więcej »

Jak księgować VAT należny przy odwrotnym obciążeniu – zakup stali, czy jako paragraf klasyfikacji budżetowej 4530 i konto 403, czy też tylko konto 761 bez klasyfikacji budżetowej?

czytaj więcej »

Szkoła podstawowa w styczniu otrzymała faktury korygujące z tytuły rozliczenia energii elektrycznej od sierpnia 2012 r. do grudnia 2013 r. Faktury zostały zaksięgowane w grudniu 2013 r., a powstała nadpłata w całości została odprowadzona na dochody do budżetu gminy. Szkoła jako płatnik otrzymuje zbiorcze faktury za zużycie energii elektrycznej, na podstawie których obciąża (znajdujące się w tym samym budynku) gimnazjum oraz stołówkę notami, które zmniejszają poniesione wydatki. W związku ze zmianą przepisów od października 2013 roku szkoła wystawia stołówce faktury VAT za zużytą energię. Na podstawie jakich dokumentów szkoła powinna dokonać zwrotów nadpłat? W jaki sposób zaksięgować takie zwroty? Od października 2013 r. szkoła sporządza deklarację VAT-7, czy powinna ją skorygować?

czytaj więcej »

W 2012 r. naliczono odsetki od niezapłaconych należności za media. Naliczone odsetki zaksięgowano w następujący sposób: Wn konto 240, Ma konto 750, a następnie na koniec roku odniesiono na wynik finansowy: Wn konto 750, Ma konto 860. Odsetki nie zostały niestety zapłacone w 2013 r. Doksięgowano ponownie przeliczone odsetki: Wn konto 240, Ma konto 750. Następnie na podstawie decyzji o umorzeniu zaksięgowano: Wn konto 750, Ma konto 240. Jak prawidłowo powinno wyglądać księgowanie w 2013 roku?

czytaj więcej »

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ) w grudniu 2013 r. otrzymał z NFZ notę księgową obciążeniową na znaczącą kwotę. Jednak kierownik z tym się nie zgodził i odesłał notę. Na koniec roku utworzono rezerwę na znane jednostce ryzyko straty oraz przyszłe zobowiązania zapisem 761/840. Sprawa z NFZ do końca jest jeszcze niewyjaśniona. Czy można wyksięgować ten zapis? Nota wróciła do SPZOZ 1 kwietnia 2014 r. Jak i z jaką datą ją zaksięgować?

czytaj więcej »

Jednostka budżetowa musi zaksięgować fakturę za najem i media. W jaki sposób należy taki dokument ująć w księgach? Czy istnieje schemat do księgowania takich faktur?

czytaj więcej »

Samorządowa jednostka budżetowa wpłaciła przez kaucję za urządzenie do elektronicznego poboru opłat za przejazd płatnymi drogami VIABOX. Może być ona odzyskana po zdaniu nieuszkodzonego przyrządu. W którym miejscu w sprawozdania Rb-N wykazać przelaną kwotę?

czytaj więcej »

Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, oprócz typowych działań należących do wyłącznej kompetencji samorządu, może wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  Tego rodzaju dualizm powoduje, że w stosunkach prawnych ta sama jednostka może być traktowana jako dwa osobne podmioty dysponujące z jednej strony majątkiem samorządowym, z drugiej środkami państwowymi.

czytaj więcej »

1 stycznia 1999 r. województwo mazowieckie nabyło nieodpłatnie z mocy prawa własność gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej nr 719. Na podstawie ostatecznej decyzji wojewody nieruchomość ta została nabyta przez Skarb Państwa w trybie przepisów ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg z przeznaczeniem pod budowę drogi ekspresowej w korytarzu rezerwowanym pod autostradę A-2. Nieruchomość ta figurowała jako droga publiczna, a więc była już zabudowana. Urząd marszałkowski wystąpił o wypłacenie z depozytu należnej z tytułu odszkodowania kwoty, uznając jednocześnie, że działka korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 o podatku od towarów i usług. Czy słuszne jest stanowisko, że dostawa ta korzysta ze zwolnienia?

czytaj więcej »

Samorządowy zakład budżetowy oraz czynny podatnik VAT otrzymał 29 maja 2014 r.  fakturę od zakładu elektrycznego. Data wystawienia faktury: 22 maja 2014 r., w treści jest zapis częściowy za sprzedaż energii elektrycznej za czerwiec 2014 r. Natomiast 19 maja 2014 r. otrzymał fakturę za energie elektryczną z datą wystawienia 13 maja 2014 r. za energię  elektryczną – prognoza od 13 maja do 14 lipca 2014 r. W jakim okresie rozliczeniowym trzeba rozliczyć VAT naliczony: w deklaracji za maj w obu przypadkach – to znaczy w dacie otrzymania faktury, czy w deklaracji za czerwiec?

czytaj więcej »

Pracownica urodzona 26 lutego1954 r. zatrudniona w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (SPZOZ) od 10 czerwca 2010 r. na czas nieokreślony osiąga wiek emerytalny 26 lipca 2014 r. Czy można wystąpić do pracownicy z pismem, aby określiła, czy odchodzi definitywnie na emeryturę, czy też będzie kontynuowała zatrudnienie? Czy można również wystąpić na piśmie do pracownicy, aby dostarczyła poprzednie świadectwa pracy? Jak udzielać urlopu wypoczynkowego, ponieważ tej osobie przysługuje 26 dni, z czego już w lutym 2014 r. wykorzystała 10 dni i teraz złożyła kolejny wniosek na 14 dni. Czy urlop należy przeliczyć proporcjonalnie do końca lipca? Czy wysokość odprawy emerytalnej również jest ograniczona?

czytaj więcej »

Gmina musi przeprowadzić prolongatę rat kredytowych na kolejne lata (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Czy podpisanie aneksu do umów z bankami wymaga zgody organu stanowiącego oraz zgody regionalnej izby obrachunkowej?

czytaj więcej »

Nakładanie na jednostkę obowiązku zapłaty zaległych składek na ZUS w przypadku niestosowania kryterium socjalnego przy realizacji wypłat z ZFŚS jest prawnie uzasadnione – twierdzą przedstawiciele rządu. W przypadku sporów płatnika z zakładem ubezpieczeń w tym zakresie jedynym rozwiązaniem jest droga sądowa.

czytaj więcej »

Wydatki na wypłatę kwot wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinny być traktowane jako kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych – twierdzi Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

czytaj więcej »

Należności pobierane przez samorząd od przewoźników z tytułu zatrzymywania się na przystankach komunikacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Działanie takie ma charakter cywilnoprawny. Nie ma przy tym znaczenia, że nie została zawarta umowa w formie pisemnej.

czytaj więcej »

Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową sieci kanalizacyjnej, mimo że po rozliczeniu zostanie przekazana w nieodpłatny zarząd zakładowi budżetowemu. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (wyrok o sygn. akt I SA/Gd 983/13).

czytaj więcej »

wiper-pixel