WYDANIE ONLINE

Dochodzenie na drodze sądowej, podjęcie mediacji – to sposoby, z których mogą skorzystać kierownicy jednostek sektora publicznego w celu dochodzenia zaległych należności od dłużnika. Dodatkowe nakłady finansowe poniesione na takie postępowanie sądowe ewidencjonuje się na koncie „Pozostałe koszty operacyjne”.

czytaj więcej »

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna otrzymuje dochód z najmu powierzchni dachowej oraz ponosi koszty kaucji za dystrybutor wody dla pracowników. Jak należy zakwalifikować ten dochód i wydatek według szczegółowej klasyfikacji?

czytaj więcej »

Jednostka samorządu terytorialnego 31 sierpnia 2014 r. na podstawie podjętej uchwały likwiduje jednostkę budżetową – szkołę podstawową. Na podstawie tej uchwały mienie przejmuje JST. Likwidator ma wątpliwości, jak postąpić z należnościami dotyczącymi ZFŚS – czy mogą one zostać tak samo jak pozostałe należności przejęte przez JST, czy też pożyczki muszą być spłacone przez pracowników?

czytaj więcej »

Jesteśmy jednostką budżetową, wystawiamy faktury sprzedaży za media i publikacje, nie odliczamy VAT za faktury zakupowe. W lipcu będą potrącone rozmowy prywatne pracowników z telefonów stacjonarnych służbowych. Wystawimy fakturę sprzedaży na te rozmowy (kwota 141,91 brutto). W której pozycji deklaracji VAT-7 należy wykazać odliczenie z faktury zakupowej dot. telefonów stacjonarnych – ww. rozmów prywatnych? Rozliczamy VAT od sprzedaży do 25. każdego miesiąca.

czytaj więcej »

Do września 2015 roku nauczyciele, którzy stracili pracę oraz zagrożeni jej utratą, będą mogli korzystać ze wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomoc obejmuje dotacje na założenie własnej firmy, doradztwo w zakresie jej prowadzenia, a także kursy, szkolenia i finansowanie studiów podyplomowych. Środki są sukcesywnie rozdysponowywane za pośrednictwem regionów.

czytaj więcej »

Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy jest podatnikiem VAT, ale nie odlicza podatku naliczonego, tylko wystawia faktury za wynajem sal. Takich faktur jest kilka w miesiącu ze stawką 23%. Wystawia również faktury za wyżywienie uczniów i wychowanków ze stawką zwolnioną z VAT. Ośrodek otrzymał fakturę za zakup kątowników, które nabyto na jego potrzeby. Są one z odwrotnym obciążeniem, a wartość netto i brutto wynoszą 149 zł. Jak należy zaksięgować taką fakturę i jak ją ująć w deklaracji VAT-7?

czytaj więcej »

W 2013 r. gmina podjęła uchwałę w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wydatkach tych są również pieniądze na remont klatki schodowej i projektora multimedialnego, realizowane są one przez szkołę. Zgodnie z uchwałą termin wykonania tych wydatków był ustalony na 15 kwietnia, zostały jednak zrealizowane do 25 marca, a niewykorzystane środki przekazane do budżetu 29 marca. Czy w przedstawionej sytuacji szkoła ma obowiązek sporządzenia sprawozdania z wydatków niewygasających również za II kwartał 2014 r.?

czytaj więcej »

Kontrahent prowadzi roboty budowlane związane z remontem budynku. Zgodnie z umową po wykonaniu części prac wykonawca wystawia fakturę przejściową. Dotyczy ona szacunkowego zaawansowania wykonanych prac. Nie ma dokładnego wyszczególnienia, jaki zakres prac został wykonany. Strony podpisują protokół odbioru wykonanych robót określający procentowe zaawansowanie. Czy tak wystawiona faktura przejściowa  daje prawo do odliczenia VAT na ogólnych zasadach? Czy dopiero po dokonaniu zapłaty? Pozostała część umowy zostanie zafakturowana po podpisaniu końcowego odbioru robót.

czytaj więcej »

Zmiana systemu czasu pracy może być korzystna dla pracownika, jednak nie zawsze. Istnieją przypadki, w których zmiany takie mogą okazać się niekorzystne. Ponadto niektóre z nich mogą prowadzić do nadużyć ze strony pracodawcy.

czytaj więcej »

Sprzedaż posiłków dzieciom z placówki przekazanej do prowadzenia stowarzyszeniu nie zobowiązuje do stosowania kas fiskalnych. Ustawa o VAT nakłada taki obowiązek jedynie na podmioty dostarczające towary lub sprzedające usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

czytaj więcej »

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest jednostką samorządową, powołaną do świadczenia usług bezpłatnych na rzecz pomocy dzieciom i placówkom oświatowym. Nie jest czynnym podatnikiem VAT. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą chce wynająć powierzchnię dachową na zainstalowanie przekaźnika internetowego. Roczny przychód wynosiłby około 1.000 zł. Czy poradnia może wystawiać faktury nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług?

czytaj więcej »

Szkoła publiczna będąca jednostką budżetową ma możliwość otrzymania darowizny – darmowe komplety podręczników dla klasy pierwszej – od jednego z wydawnictw szkolnych. Obsługę finansową i administracyjną szkoły prowadzi ZEAS będący jednostką organizacyjną gminy. Czy w związku z przyjęciem takiej darowizny powstają obowiązki podatkowe?

czytaj więcej »

Jednostka budżetowa realizująca zadania z zakresu zarządu dróg powiatowych, realizująca zadanie inwestycyjne z zakresu budowy ścieżki rowerowej, będzie dokonywać wykupu gruntów, pod budowę których wartość znajdzie się w całym zadaniu inwestycyjnym. Czy środki trwałe, które wejdą w wartość drogi, należy zaliczyć do drugiej grupy i umarzać tak jak drogę?

czytaj więcej »

Jednostka budżetowa przekazała kaucję spółce za należyte wykonanie usługi. Jaki powinien być paragraf wydatkowy i czy należy wydatek ten księgować w koszty?

czytaj więcej »

Jednostka budżetowa opłaca koszty opłat sądowych, komorniczych oraz honoraria prawnika za prowadzenie spraw. Jak zakwalifikować te wydatki do klasyfikacji budżetowej – § 4610 czy § 4430? Czy do konta 490 i 640 trzeba przypisać klasyfikację budżetową?

czytaj więcej »

Szkoła podlegająca gminie otrzymała na podstawie protokołu przekazania (gmina realizowała inwestycję):1. Boisko wielofunkcyjne Orlik 2012, symbol klasyfikacji rodzajowej 290, stopa umorzenia 4,5%.2. Boisko do piłki nożnej Orlik 2012, symbol klasyfikacji rodzajowej 290, stopa umorzenia 4,5%.3. Budynek szatniowo-sanitarny Orlik 2012, symbol klasyfikacji rodzajowej 107, stopa umorzenia 2,5%.Według klasyfikacji środków trwałych dla rodzaju 290 stopa umorzeniowa powinna wynosić 2,5%. Czy gmina prawidłowo określiła stopę umorzenia, a jeżeli nie, to jak w takiej sytuacji powinna postąpić szkoła jako jednostka podległa?

czytaj więcej »

Wszystkie portale internetowe tworzone przez administrację publiczną muszą zostać dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Urzędy mają na to niecały rok – przypomina minister administracji i cyfryzacji. Resort nie określił, czy na modernizację serwisów samorządy otrzymają dodatkowe pieniądze.

czytaj więcej »

W przypadku przejęcia szkoły przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną nie dochodzi do formalnej likwidacji placówki – twierdzą przedstawiciele kieleckiej izby obrachunkowej. W takiej sytuacji byli nauczyciele nadal mogą korzystać z funduszu socjalnego założonego przez pierwotną placówkę.

czytaj więcej »

Do realizacji czynności z zakresu bhp kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej może wyznaczać pracowników cywilnych. Wcześniej zadania te mogli wykonywać jedynie funkcjonariusze.

czytaj więcej »

wiper-pixel