WYDANIE ONLINE

Przed zbliżającym się okresem zimowym przedstawiciele jednostek publicznych powinni zadbać m.in. o sprawdzenie sprawności urządzeń grzewczych. Jeśli okaże się, że niezbędne jest poniesienie dodatkowych wydatków na ich wymianę, trzeba pamiętać, że nie stanowią one zazwyczaj oddzielnego środka trwałego.

czytaj więcej »

Koszt upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej ma być określony kwotowo i będzie wynosił 11,60 zł. Resort finansów rezygnuje z niejasnych regulacji odnoszących się do opłaty za polecenie przesyłki listowej.

czytaj więcej »

Dotychczasowy formularz rocznego rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na wsparcie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego będzie obowiązywał jeszcze przez kolejny rok. Wydłużenie stosowania dotychczasowego wzoru również na 2015 rok jest związany z koniecznością łagodzenia procesu obniżania wieku szkolnego.

czytaj więcej »

W przypadku przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne przy ocenie ofert. To jedna z ważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych. Jednostki publiczne będą jednak musiały wykazać w jaki sposób zostały uwzględnione koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia.

czytaj więcej »

Rozpatrując to, czy zobowiązanie związane z ugodą sądową wykazuje się w sprawozdaniu Rb-Z, należy sprawdzić, w jaki sposób wpłynęła ona na wymagalność zobowiązań - twierdzi Ministerstwo Finansów. Warto również zbadać, czy na mocy ugody nie powstanie umowa nienazwana, podobna w skutkach do umowy pożyczki.

czytaj więcej »

Nawet 50 % wartości inwestycji dotyczących samorządowej infrastruktury drogowej będzie mogło być dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa. Takie rozwiązanie zakłada planowana nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Ośrodek pomocy społecznej został zobowiązany do ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów osobom, które 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej to prawo. W jaki sposób księgować odsetki wypłacane wraz z zasiłkami?

czytaj więcej »

Pytanie: W placówce wychowawczej rozliczającej podatek od towarów usług występują groszowe różnice między kwotami VAT wynikającymi z ewidencji księgowej a wykazywanymi w deklaracjach. Jak poprawnie ująć je w księgach jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: W ubiegłym roku jednostka budżetowa pomyłkowo zaksięgowała na koncie 080 fakturę wraz z protokołem odbioru środka trwałego. Środek od momentu przekazania był w użytkowaniu jednostki. Po zauważeniu nieprawidłowości jednostka zamierza sprostować błąd, przenosząc wartość środka trwałego na konto 011. Co w takim przypadku zrobić z wartością umorzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządu - jako organ podatkowy - otrzymała od dłużnika zaległą wpłatę. Nie jest ona jednak wystarczająca na pokrycie zaległego podatku, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia. Na poczet których zaległości rozliczyć otrzymane sumy w pierwszej kolejności?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła zorganizowała dla swoich pracowników wycieczkę zagraniczną dofinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeden z pracowników pobrał zaliczkę w walucie obcej na pokrycie niektórych kosztów. Szkoła najpierw zakupiła euro, przyjęła je do kasy walutowej, a dopiero wówczas wypłaciła zaliczkę. Jak prawidłowo zaksięgować wypłatę i zwrot takiej zaliczki? Czy zastosowanie będzie miał kurs z dnia wypłacenia zaliczki?

czytaj więcej »

Zawężenie stosowania procedury odwrotnego obciążenia tylko do sytuacji, gdy nabywcą tych towarów jest podatnik VAT czynny - to jedno z założeń planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Prawodawcy chcą także wprowadzenia limitów kwotowych, po przekroczeniu których ta forma rozliczenia będzie obowiązkowa.

czytaj więcej »

Obciążenie najemców pomieszczeń szkolnych równowartością opłat za media nie stanowi odrębnej usługi. W podstawie opodatkowania VAT od usługi najmu, oprócz czynszu, szkoła powinna więc uwzględnić również wysokość tych opłat, stosując stawkę właściwą dla usługi głównej.

czytaj więcej »

Pytanie: Na konto podległego powiatowi domu dziecka prywatny przedsiębiorca wpłacił darowiznę. Darczyńca zastrzegł, że wolałby, aby kwota ta nie trafiła do budżetu powiatu. Czy istnieje taka możliwość? Jak rozliczyć otrzymane środki?

czytaj więcej »

Wyodrębnianie komisji stypendialnych oraz określanie harmonogramu działań podczas procesu wnioskowania - to niektóre z rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli po przeprowadzeniu kontroli w zakresie przyznawania stypendiów.

czytaj więcej »

Jeżeli nie istnieje konieczność wytworzenia nowych, nieistniejących dotychczas danych, nie można mówić o przetwarzaniu informacji publicznej. W takim przypadku jednostka nie może ograniczać do niej dostępu przez obowiązek wykazania interesu publicznego. Jest tak nawet, jeśli pozyskanie dokumentacji wymaga współpracy różnych komórek i jest czasochłonne.

czytaj więcej »

Gmina może wyznaczyć zakład budżetowy jako inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami, pod warunkiem że określi jednocześnie wynagrodzenia za inkaso z tego tytułu. Inkasentem nie może być natomiast sam właściciel nieruchomości.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik samorządowy w grudniu 2010 roku przeszedł na emeryturę, w związku z czym wypłacono mu odprawę emerytalną. Od stycznia 2011 roku został ponownie zatrudniony na pół etatu. Umowa kończy się w grudniu 2014 roku i prawdopodobnie nie zostanie przedłużona. W marcu 2015 roku pracownikowi przysługiwałaby nagroda jubileuszowa. Czy w opisanym przypadku można wypłacić ją w dniu rozwiązania umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka zatrudniła na stanowisku urzędniczym pracownika na umowę na zastępstwo. Czy w stosunku do takiej osoby należy przeprowadzić ocenę okresową, czy też można poczekać, aż otrzyma umowę na czas nieokreślony?

czytaj więcej »

Jeżeli z powodu nieplanowanej nieobecności pracownik nie przepracował pełnego miesiąca, miesięczną stawkę wynagrodzenia należy pomniejszyć o kwotę przysługującą za nieprzepracowane dni lub godziny. Dokładny sposób wyliczenia zależy od przyczyny absencji.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica złożyła podanie o urlop okolicznościowy (z okazji ślubu). Przed jego wykorzystaniem dostarczyła jednak zwolnienie lekarskie pokrywające się częściowo z planowanym urlopem. Co w takiej sytuacji zrobić z urlopem okolicznościowym, który został już zaakceptowany przez pracodawcę?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w szkole na podstawie art. 7 ust.1d ustawy o systemie oświaty, przedstawił dokumenty potwierdzające 40-letni staż pracy zawodowej. Czy należy wypłacić tę nagrodę?

czytaj więcej »

wiper-pixel