WYDANIE ONLINE

Rozliczając dochody jednostek budżetowych na przełomie roku należy pamiętać, że zastosowanie ma tu zasada kasowa. Znaczenie ma tu zatem data faktycznej zapłaty. W przypadku ewidencji przychodów obowiązuje natomiast zasada memoriału, która obliguje podmioty publiczne do ujmowania w księgach wszystkich osiągniętych przychodów dotyczących danego roku obrotowego, bez względu na termin ich faktycznej zapłaty.

czytaj więcej »

Na ostatni dzień roku obrotowego jednostki oświatowe powinny zweryfikować posiadane wartości niematerialne i prawne. Stan tego rodzaju składników majątku należy porównać z dokumentacją zakupową i likwidacyjną oraz zweryfikować ich wartość, a także to, czy faktycznie są używane przez pracowników.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa zatrudniła asystenta nauczyciela, który wkrótce potem został zwolniony dyscyplinarnie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba ta nie będzie chciała oddać powierzonego mu mienia (komórki, laptopa). Jak zachować się w tej sytuacji? Jakie zastosować zapisy księgowe?

czytaj więcej »

Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej samorządy potrącają 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W przypadku wpływów z opłat z tytułu przekształceniaużytkowaniawieczystego w prawowłasności nieruchomości dochodem powiatu jest 25%.

czytaj więcej »

Pytanie: W domu pomocy społecznej przebywa mieszkaniec, który podpisał pełnomocnictwo dla córki do zwykłego zarządu jego majątkiem oraz występowania w jego imieniu przed bankami, organami administracji państwowej itp. Czy faktycznie wszystkie tego typu sprawy mogą być sprawowane przez osobę upoważniona, skoro mieszkaniec jest pełni praw i nie jest ubezwłasnowolniony? Czy takie pełnomocnictwo jest ważne?

czytaj więcej »

Nie ma podstaw, aby zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do szkoły gmina obliczała według stawki za kilometr. Takie działanie uzależniałoby bowiem jego wysokość od statusu materialnego opiekunów. Nie ma także uzasadnienia refundowanie wydatków na powrót opiekuna ze szkoły i dojazdu po dziecko do szkoły po zakończeniu zajęć.

czytaj więcej »

Radny podczas sprawowania mandatu musi brać udział w pracach organu stanowiącego. Aby umożliwić pracownikowi szkoły wybranemu do rady wykonywanie tych obowiązków, dyrekcja ma obowiązek zwalniania go od pracy na czas sesji. Przyszły radny sam musi poinformować kierownika placówki o rozpoczęciu sprawowania mandatu.

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce zatrudniona jest para, która ma wspólne dziecko. Pracownicy ci domagają się dwóch paczek świątecznych, twierdząc, że każdy z nich z osobna ma prawo do tego prawo. Czy słusznie?

czytaj więcej »

Do września 2016 roku organy prowadzące przedszkola powstałe w wyniku przekształcenia oddziału zorganizowanego przy szkole podstawowej muszą dostosować lokale do nowych przepisów przeciwpożarowych. Resort edukacji przewiduje, że koszt adaptacji jednej szkoły do nowych wymagań to ok. 2.425 zł brutto. W placówkach wymagających wykonania dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego, koszt ten może wzrosnąć do ok. 17.000 zł.

czytaj więcej »

Kolejne jednostki sektora finansów publicznych będą musiały lokować wolne środki w formie depozytu u ministra finansów. W podobnej formie swój budżet będą mogły podratować także jednostki samorządu terytorialnego. W tym celu organy stanowiące samorządów będą musiały wydać odpowiednie uchwały.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zamierza nabyć samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Dokumentami związanymi z zakupem będą: faktura za samochód, dowody zakupu paliwa w celu dowiezienia samochodu do siedziby jednostki, potwierdzenie opłaty za rejestrację, wydanie tablic oraz nalepki kontrolnej. Które z tych wydatków powiększą wartość początkową samochodu? Czy ubezpieczenie OC, AC, NW również podwyższy wartość auta?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka uzyskuje dochody z tytułu służebności gruntowej. W którym paragrafie należy zaksięgować jednorazową opłatę z tego tytułu. Jak wygląda to, w przypadku gdy to jednostka ponosi opłatę za ustanowienie służebności?

czytaj więcej »

Jeżeli pracownik szkoły, któremu przekazano paczkę świąteczną, otrzymał już wcześniej od pracodawcy jakieś świadczenie sfinansowane z funduszu socjalnego, należy dokładnie sprawdzić, czy nie został przekroczony limit zwolnienia z PIT.

czytaj więcej »

Z 15 lutego na 15 września ma zostać przesunięty termin składania przez uczelnie wniosków o dotację celową na realizację inwestycji. Obecnie funkcjonujące terminy powodują w praktyce konieczność aktualizowania wniosków.

czytaj więcej »

Organ wykonawczy samorządu będzie mógł określić instrukcję kancelaryjną oraz dokumenty dotyczące działania archiwum zakładowego wspólne dla podległych jednostek organizacyjnych. To jedno z głównych rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

czytaj więcej »

Pytanie: Zdarza się, że na konto bankowe jednostki budżetowej wpływają środki, których nie można przypisać jednoznacznie do określonych przychodów. Leżą wówczas na koncie kilka dni czy tygodni, aż do wyjaśnienia. Jak powinno wyglądać księgowanie takich wpływów?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki wojskowej został skierowany przez pracodawcę na 3-tygodniowy kurs organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Czy w ramach podróży służbowej będzie mógł na weekendy przyjeżdżać do domu? Pracownik będzie odbywał podróż pociągiem – czy otrzyma zwrot za przejazd pociągiem na kurs i z powrotem po jego zakończeniu, czy też należy mu się także zwrot kosztów przejazdów do domu na weekendy?

czytaj więcej »

Jeżeli spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki związane z dotychczasowym działaniem podmiotu zajmującego się realizacją gospodarki komunalnej, będziemy mieli do czynienia ze zbyciem przedsiębiorstwa. Działanie takie będzie zatem wyłączone spod opodatkowania VAT.

czytaj więcej »

Organizator przetargu musi zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości. Informacja taka nie musi mieć formy pisemnej, jednak powinna być potwierdzona notatką dołączoną do akt sprawy.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa podległa powiatowi wkrótce będzie zlikwidowana. W tym celu powołany zostanie likwidator. Do końca funkcjonowania podmiotu w jednostce zatrudniony będzie kierownik oraz główna księgowa. Kto w takim przypadku powinien podpisać sprawozdanie budżetowe i finansowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca samorządowy wyraził potrzebę utworzenia stanowiska pełnomocnika ds. energetyki, chcąc jednocześnie awansować na nie długoletniego pracownika z dużym doświadczeniem (obecnie inspektora). Czy w wymaganiach kwalifikacyjnych można umieścić to stanowisko w kategorii stanowisk urzędniczych powyżej inspektora, ale wskazać 2 rodzaje wymagań – np. wyższe z 2-letnim doświadczeniem lub średnie z 5-letnim doświadczeniem?

czytaj więcej »

wiper-pixel