Jak bezbłędnie przygotować sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2020 roku

Sprawozdanie należy sporządzać w sposób czytelny i trwały, rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Podpisy na sprawozdaniu w formie dokumentu składa się odręcznie, a także umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Skorzystaj ze wskazówek eksperta, aby bez kłopotu przygotować to sprawozdanie.

Rachunkowość budżetowa

Likwidacja sprawozdań półrocznych z realizacji wydatków w układzie zadaniowym

Minister finansów opublikował projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym. Nowelizacja rozporządzenia ma na celu rezygnację z półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym.

Jak ująć w księgach rachunkowych DPS środki ochrony osobistej w związku z COVID-19

Pytanie: Dom pomocy społecznej otrzymuje z urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem PCPR środki ochrony osobistej oraz dezynfekcyjne w związku z epidemią COVID-19. Otrzymujemy materiały wraz z protokołem przekazania. Jak powinnam ująć w księgach rachunkowych te przyjęcia? Czy wyceniać każdy protokół przekazania i zaksięgować np. jako 310/760? Czy można przyjąć wszystko jedynie do ewidencji pozabilansowej. Moje wątpliwości biorą się stąd, że również każdą darowiznę przyjętą na podstawie umowy wprowadzam do ksiąg, czasami dotyczą one bardzo małej kwoty. W przeciągu ostatnich miesięcy otrzymaliśmy sporo środków z urzędu wojewódzkiego, tak więc ich wartość po wycenie byłaby dużo wyższa niż tej drobnej darowizny.

Podatki

Ważne dla jednostek: Zmiany w rachunkach VAT i w przekazywaniu dokumentów

Środki z rachunków VAT prowadzonych dla dochodów i wydatków państwowych jednostek budżetowych oraz rachunków, dla których prowadzono rachunek wspólny, będą przekazywane przez bank prowadzący obsługę bankową każdego dnia roboczego odrębnie na odpowiednie rachunki, dla których są prowadzone rachunki VAT. Rozporządzenie wprowadzające te zmiany już obowiązuje.

Oświetlenie i nagłośnienie – jak zaklasyfikować w KŚT

Pytanie:  Jesteśmy instytucją kultury, zakupiliśmy oświetlenie i nagłośnienie w kwocie powyżej 10.000 zł. Obecnie zaksięgowałam to jako środek trwały zgodnie z klasyfikacją 8-80-809 „Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Czy dobrze postąpiłam?

Nowe pliki JPK_VAT już od października – jak korygować błędy

W przypadku korekty ewidencji należy złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawione dane plik XML. Niedopuszczalne jest złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane.

Kadry i Płace w JSFP

Większy limit świadczeń z ZFŚS wprowadzony tarczą 4.0

Pytanie: Tarcza antykryzysowa wprowadziła zmiany dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych ze świadczeń z ZFŚS do limitu 2.000 zł. Czy można ten przepis zastosować przy wypłacie świadczeń urlopowych dla nauczycieli lub tzw. wczasów pod gruszą dla pracowników finansowanych z ZFŚS?

Umorzenie składek ZUS – sprawdź ewidencję księgową

Pytanie: Miejska biblioteka publiczna zapłaciła do ZUS 50% składek. Proszę o pomoc w ewidencji na kontach listy płac, w związku z widniejącą kwotą niedopłaty na koncie rozrachunkowym ZUS. Jaką kwotę zewidencjonować na koncie zespołu 4 (50% czy 100% z listy płac?)? Obecnie urząd miasta nie żąda zwrotu tych składek. Proszę o wskazówki.