Sprawdź, jak ujmować w księgach odszkodowania od ubezpieczyciela

Jednostka budżetowa (szkoła) otrzymała na rachunek bankowy odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej na pokrycie szkód powstałych na skutek zdarzenia losowego (zalany i uszkodzony przez wichurę dach). Jak postąpić w takiej sytuacji, jak zaklasyfikować to zdarzenie i na jakich kontach księgować?

Rachunkowość budżetowa

Przygotuj się na kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej

Minister finansów wprowadza kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej, które będą miały zastosowanie od początku 2020 roku. Skorzystaj z praktycznego zestawienia zmian.

Jak w sprawozdaniu Rb-27S ująć kwotę należną z tytułu rekompensaty

Mamy wystawioną notę księgową na 40 euro, termin płatności wynosi 7 dni od daty otrzymania, termin ten jeszcze nie minął, więc nota nie jest przeterminowana. Czy w takiej sytuacji w sprawozdaniu Rb-27S nie musimy wykazywać tej należności jako zaległości netto przeterminowanej?

E-dziennik i aplikacja e-sekretariat – zobacz, jak ująć w klasyfikacji

Pytanie: Jak należy sklasyfikować zakup licencji dziennika Librus, szkolenie oraz wdrożenie aplikacji e-sekretariat, e-świadectwa na 12 miesięcy?

Podatki

Wsteczne obniżenie podatku od elektrowni wiatrowych było niezgodne z prawem

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wprowadzenie przepisów obniżających podatek od elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r. – było niezgodne z ustawą zasadniczą. Co w praktyce oznacza wydany wyrok?

Przeniesienie własności na rzecz JST w zamian za zaległości podatkowe

Jednostki samorządu terytorialnego jako organy podatkowe poza egzekwowaniem swoich należności z tytułu podatków i opłat w formie pieniężnej często godzą się również na uregulowania zaległości podatkowych przez podatników w formie, jaką przewiduje art. 66 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy, powiatu lub województwa – w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów. Jakie ma to skutki w VAT?

Oznaczanie w nowym pliku JPK_VAT faktur wystawianych gminie przez spółkę gminną

Pytanie: W spółce z o.o. 100 procent udziału ma gmina. Czy wystawiając faktury, gdzie nabywcą jest gmina, a odbiorcą szkoła podstawowa (jednostka gminna), należy je oznaczać TP i wykazywać w JPK_VAT jako transakcje między podmiotami powiązanymi?