Sprawdź, jak bez kłopotu przygotować sprawozdanie Rb-28S

Rb-28S to sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Skorzystaj ze wskazówek eksperta i przykładowo wypełnionego wzoru, aby sprawnie przygotować Rb-28S.

Rachunkowość budżetowa

Jak zaksięgować koszty zakupu licencji na kolejny rok subskrypcji oprogramowania

Pytanie: Jesteśmy zakładem budżetowym. Jak zaksięgować koszty zakupu licencji na kolejny rok subskrypcji oprogramowania do zdalnego sterowania oczyszczalnią? Czy w paragrafie 4210, czy 4300? Czy należy zaksięgować taki wydatek na koncie 640 „Koszty międzyokresowe”? Nadmieniam, że licencja była nabyta w roku ubiegłym i wówczas została księgowana w paragrafie 4210 i jednorazowo ujęta w koszty. Jest to nabycie w ramach WNT, koszt nabycia to: netto − 2.758,80 zł, VAT − 634,52 zł, brutto – 3.393,32 zł.

Jak udokumentować zwrot kosztów przy wspólnej inwestycji

Na podstawie porozumienia z Kościołem gmina zamierza dofinansować koszt remontu ogrodzenia, które stoi na granicy działek. Całość kosztów zostanie zafakturowana na Kościół, który posiada NIP oraz REGON. Czy Kościół może wystawić notę obciążeniową dla gminy? Ewentualnie, jakim innym dokumentem może przenieść część poniesionych kosztów remontu ogrodzenia na gminę?

E-sprawozdanie finansowe zakładu budżetowego w aplikacji Ministerstwa Finansów

Pytanie: Czy samorządowy zakład budżetowy, wypełniając e-sprawozdanie w aplikacji Ministerstwa Finansów, wypełnia część dotyczącą różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto? W wyjaśnieniach MF napisano: „ewentualnie uzupełnić sekcję Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące podatku dochodowego”. Do e-sprawozdania przygotowaliśmy dodatkowy plik z opisem korekt podstawy opodatkowania (bez opisu podstawy prawnej). Mam wątpliwości, czy wypełniać również wymienioną wyżej sekcję.

Podatki

W jaki sposób zafakturować sprzedaż urządzeń z rozbiórki

Pytanie: W jaki sposób zafakturować sprzedaż urządzeń z rozbiórki jako złom użytkowy? Czy płatność musi być określona jako mechanizm podzielonej płatności? Jaka powinna być stawka podatku VAT? Nadmieniamy, że zakład robót publicznych jest jednostką organizacyjną gminy, nieposiadającą osobowości prawnej. Zajmuje się sprzedażą wody i odprowadzaniem ścieków. Dodam, że są to urządzenia, które pozostały po modernizacji stacji uzdatniania wody, zbiorniki oraz filtry do uzdatniania wody − stalowe.

Prawo do odliczenia przy nabywaniu odsprzedawanych mediów

Pytanie: Przy szkole podstawowej rozpoczęła się budowa hali sportowej. Szkoła planuje obciążać fakturą wykonawcę za zużytą energię, wodę oraz gaz na podstawie stanów licznika. Czy szkoła może odliczyć w takim przypadku VAT? Czy budowa hali przy szkole ma związek z działaniami edukacyjnymi, co wyklucza odliczanie VAT?

Od 2021 roku wzrosną maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych

W przyszłym roku wzrosną m.in.: stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej czy też opłaty miejscowej. Sprawdź stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.