Kadry i Płace w JSFP

Umowa o pracę

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Pobierz nowy wzór umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - wzór

Poniżej znajdziesz wzór oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia.Dokument w formacie MS WORD

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Jednym ze sposobem rozwiązania umowy o pracę jest złożenie przez jedną ze stron drugiej stronie stosunku pracy stosownego oświadczenia woli. Jest to najczęstszy sposób rozwiązania umowy o prace. Jak przygotować takie oświadczenie? Tutaj znajdziesz przykładowy wzór.Wzór dokumentu w formacie MS Word

Sprawozdania budżetowe

Rb-34S

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych